Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 Azs 3/2009 - 82Usnesení NSS ze dne 24.04.2009

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

8 Azs 3/2009 - 82

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka, JUDr. Michala Mazance, JUDr. Jana Passera a JUDr. Barbary Pořízkové v právní věci žalobce: R. J., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 29. 6. 2007, čj. OAM-10-268/LE-05-07-2007, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 21. 5. 2008, čj. 4 Az 28/2007 - 41,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalovaný rozhodnutím ze dne 29. 6. 2007, čj. OAM-10-268/LE-05-07-2007 neudělil žalobci mezinárodní ochranu podle § 12, § 13, § 14, § 14a a § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“). Žalobce napadl rozhodnutí žalovaného žalobou podanou u Městského soudu v Praze (dále též „městský soud“), který usnesením ze dne 21. 5. 2008, čj. 4 Az 28/2007 - 4, řízení zastavil v souladu s § 33 písm. b) zákona o azylu.

Žalobce (stěžovatel) brojil proti usnesení městského soudu kasační stížností, avšak při jejím podání nebyl zastoupen advokátem. Městský soud jej proto dne 25. 2. 2009, čj. 4 Az 28/2007 - 76 vyzval, aby si pro řízení o této kasační stížnosti ve lhůtě jednoho měsíce zvolil zástupce z řad advokátů. Současně stěžovatele poučil, že pokud výzvě ve stanovené lhůtě nevyhoví, bude jeho kasační stížnost odmítnuta podle § 37 odst. 5 ve spojení s § 46 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“).

Vzhledem k tomu, že stěžovatel nebyl při doručování této výzvy zastižen, byla zásilka dne 27. 2. 2009 uložena na poště a adresát byl o jejím uložení vyrozuměn. Účinky doručení nastaly dne 9. 3. 2009 (§ 46 odst. 3 o. s. ř. a § 50c odst. 4 o. s. ř. za použití § 42 odst. 5 s. ř. s.) a 9. 4. 2009 byl posledním dnem lhůty k předložení plné moci advokáta. Stěžovatel si však zásilku nevyzvedl a do dnešního dne zůstal vůči soudu nečinným.

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem. To neplatí, má-li stěžovatel sám vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie. V daném případě stěžovatel právnické vzdělání nemá, advokátem zastoupen není a ani přes výzvu soudu nepředložil plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování v tomto řízení.

Nepředložení plné moci advokáta v řízení o kasační stížnosti brání věcnému vyřízení kasační stížnosti, jelikož se jedná o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn. Proto Nejvyšší správní soud tuto stížnost podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl.

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 24. dubna 2009

JUDr. Petr Příhoda

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru