Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 Azs 29/2008 - 68Usnesení NSS ze dne 29.07.2008

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

8 Azs 29/2008 - 68

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance, Mgr. Jana Passera, JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr. Barbary Pořízkové v právní věci žalobkyně: M. D., dříve zastoupené zákonnými zástupci otcem: P. D., a matkou: D. D., zastoupené JUDr. Irenou Strakovou, advokátkou se sídlem Praha 1, Žitná 45, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 16. 1. 2007, čj. OAM-14/VL-07-05-2007, o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 18. 4. 2008, čj. 61 Az 9/2007 - 49,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalovaný rozhodnutím ze dne 16. 1. 2007, čj. OAM-14/VL-07-05-2007 rozhodl o žádosti žalobkyně o udělení mezinárodní ochrany tak, že její žádost zamítnul jako zjevně nedůvodnou podle ust. § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“). Žalobkyně napadla rozhodnutí žalovaného žalobou podanou u Krajského soudu v Ostravě, který ji zamítl rozsudkem ze dne 18. 4. 2008, čj. 61 Az 9/2007 - 49. Žalobkyně (dále též „stěžovatelka“) brojí proti danému rozsudku krajského soudu kasační stížností.

Nejvyšší správní soud se kasační stížností musel zabývat nejprve z hlediska její přípustnosti, tzn. z hlediska splnění podmínek řízení. V případě, že by Nejvyšší správní soud shledal kasační stížnost přípustnou, rozhodoval by následně o její přijatelnosti podle § 104a s. ř. s.

Podle ustanovení § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. V souladu s § 40 odst. 2 a 3 s. ř. s. končí lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo roků uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Podle § 40 odst. 4 s. ř. s. se kasační stížnost podává u soudu, který napadené rozhodnutí vydal; lhůta je zachována, byla-li kasační stížnost podána u Nejvyššího správního soudu.

Ze soudního spisu vyplynulo, že písemné vyhotovení rozsudku bylo zákonné zástupkyni tehdy nezletilé žalobkyně, tj. její matce, doručeno uložením dne 5. 5. 2008 (dle § 46 odst. 3 ve spojení s § 50c odst. 4 o. s. ř.). Posledním dnem lhůty pro podání kasační stížnosti bylo pondělí 19. 5. 2008, kdy také lhůta pro její podání marně uplynula. Kasační stížnost byla předána k poštovní přepravě až dne 2. 6. 2008. Byla tedy podána opožděně, a je proto nepřípustná.

Nedodržení lhůty pro podání kasační stížnosti brání jejímu věcnému vyřízení. Proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. b) a § 120 s. ř. s. odmítnul.

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 29. července 2008

JUDr. Petr Příhoda

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru