Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 Azs 29/2006Usnesení NSS ze dne 20.03.2006

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku
Prejudikatura

3 Afs 9/2003


přidejte vlastní popisek

8 Azs 29/2006 - 92

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera v právní věci žalobce: U. L., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, Praha 7, Nad Štolou 3, pošt. schránka 21/OAM, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 2. 6. 2004, čj. OAM-1300/VL-07-ZA-03-2004, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 31. 8. 2005, čj. 36 Az 164/2004 - 56,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobce (dále též „stěžovatel“) domáhá zrušení rozsudku Krajského soudu v Brně, ze dne 31. 8. 2005, čj. 36 Az 164/2004 – 56, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 2. 6. 2004, čj. OAM-1300/VL-07-ZA-03-2004. Tímto (posledně uvedeným) správním aktem bylo rozhodnuto o neudělení azylu žalobci podle § 12, § 13 odst. 1 a 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“), a rovněž o tom, že se na žalobce nevztahuje překážka vycestování ve smyslu § 91 citovaného zákona.

Stěžovatel v kasační stížnosti požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů.

Stěžovateli byl dne 21. 11. 2005 doručen formulář – potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech, s výzvou, aby jej ve lhůtě 15 dnů zaslal zpět soudu řádně vyplněný. Vzhledem k tomu, že stěžovatel bydlí v soukromí, byl rovněž vyzván ke sdělením, jakým způsobem a v jaké výši platí nájem a jak si opatřuje prostředky na svou výživu a ošacení, a k doložení skutkových tvrzení listinnými důkazy.

Stěžovatel soudu ve stanovené lhůtě zaslal formulář, v němž všechny rubriky proškrtal, spolu s přípisem, že je bez práce, nemá žádné příjmy a žije na úkor pomoci příbuzných a přátel.

Krajský soud v Brně usnesením ze dne 19. 12. 2005, čj. 36 Az 164/2004 - 82, návrh stěžovatele na ustanovení zástupce z řad advokátů zamítl; v odůvodnění rozhodnutí uvedl, že stěžovatel neprokázal svá skutková tvrzení žádnými listinnými důkazy, neprokázal tedy dostatečně, že jsou u něj dány předpoklady pro osvobození od soudních poplatků, resp. pro ustanovení právního zástupce. Krajský soud současně stěžovatele vyzval, aby ve stanovené lhůtě odstranil nedostatek kasační stížnosti spočívající v tom, že není zastoupen advokátem, ačkoliv sám nemá právnické vzdělání, které je podle zvláštních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie; současně stěžovatele poučil o tom, že nebude-li výzvě ve stanovené lhůtě vyhověno, Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítne. Písemné vyhotovení usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 22. 12. 2005.

Stěžovatel na usnesení krajského soudu ze dne 19. 12. 2005, čj. 36 Az 164/2004 - 82, nijak nereagoval, kasační stížností usnesení nenapadl, plnou moc udělenou advokátovi, který ho bude v řízení zastupovat, ve stanovené lhůtě ani později krajskému soudu nepředložil.

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, to neplatí má-li stěžovatel sám vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních právních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie.

V daném případě stěžovatel své právnické vzdělání neprokázal (a ostatně ani netvrdil), advokátem zastoupen není. Absence zastoupení advokátem přitom v řízení o kasační stížnosti brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který nebyl odstraněn, a je podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. důvodem pro odmítnutí kasační stížnosti.

Z uvedených důvodů Nejvyšší správní soud kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl.

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 20. března 2006

JUDr. Petr Příhoda

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru