Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 Azs 28/2008 - 66Usnesení NSS ze dne 21.07.2008

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

8 Azs 28/2008 - 66

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka, JUDr. Michala Mazance, JUDr. Jana Passera a JUDr. Barbary Pořízkové v právní věci žalobce: V. K., zastoupeného JUDr. Drahomírou Janebovou Kubisovou, advokátkou, se sídlem Blahoslavova 186/II, Mladá Boleslav, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 17. 12. 2007, čj. OAM-10-650/LE-BE03-BE07-2007, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 29. 1. 2008, čj. 46 Az 38/2007 - 19,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá pro nepřijatelnost. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. III. Odměna advokátky JUDr. Drahomíry Janebové Kubisové se určuje částkou 5978,50 Kč, která bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu ve lhůtě 60 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Žalovaný rozhodnutím označeným v záhlaví zamítl žádost žalobce o udělení mezinárodní ochrany jako zjevně nedůvodnou podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů. Žalobce napadl rozhodnutí žalovaného žalobou u Krajského soudu v Praze, který ji rozsudkem označeným v záhlaví zamítl.

Žalobce (stěžovatel) brojil proti rozsudku krajského soudu kasační stížností.

Jednou z podmínek věcného přezkumu kasační stížnosti je její přijatelnost. Kasační stížnost je v souladu s § 104a s. ř. s. přijatelná, pokud svým významem podstatně přesahuje vlastní zájmy stěžovatele. Stěžovatel žádné důvody přijatelnosti kasační stížnosti netvrdil, Nejvyšší správní soud se proto mohl otázkou přijatelnosti jeho kasační stížnosti zabývat pouze v obecné rovině za použití hledisek nastíněných např. v usnesení ze dne 26. 4. 2006, čj. 1 Azs 13/2006 - 39 (č. 933/2006 Sb. NSS).

Nejvyšší správní soud v posuzované věci neshledal přesah vlastních zájmů stěžovatele ani pochybení v postupu krajského soudu, které by mohlo mít dopad do hmotněprávního postavení stěžovatele.

K námitce, že krajský soud nevzal do úvahy v žalobě uváděný dlouhotrvající konflikt s manželkou, který měl dle jeho tvrzení zakládat důvod udělení humanitárního azylu podle § 14 zákona o azylu, Nejvyšší správní soud uvádí, že v posouzení této otázky neshledává přesah vlastních zájmů stěžovatele dle § 104a s. ř. s. Ostatně, stěžovatel v žalobě neuváděl problémy s manželkou jako důvod pro udělení humanitárního azylu, ale jako důsledek případné deportace na Ukrajinu, krajský soud pak toto tvrzení nepřehlédl, ale neshledal jej podřaditelným důvodům pro udělení azylu.

Tvrdí-li stěžovatel, že se nachází v situaci, která mu znemožňuje návrat do vlasti zejména z důvodu obavy z opakování fyzického útoku, kterému byl již v minulosti vystaven, Nejvyšší správní soud uvádí, že stěžovatel v žalobě ke krajskému soudu vůbec fyzický útok jako důvod znemožnění návratu do vlasti neuváděl. Nejvyšší správní soud zkoumá podle § 104 odst. 4 s. ř. s. napadené rozhodnutí pouze v rozsahu důvodů uplatněných před krajským soudem, stížní námitka proto není přípustná.

Nejvyšší správní soud posoudil kasační stížnost jako nepřijatelnou (§ 104a s. ř. s.).

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s., podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Stěžovateli byla pro řízení o kasační stížnosti ustanovena zástupkyní advokátka. V takovém případě platí hotové výdaje a odměnu za zastupování stát (§ 35 odst. 8 s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s.). Nejvyšší správní soud stanovil odměnu advokátky částkou 2 x 2100 Kč za dva úkony právní služby – převzetí a příprava věci a následné podání soudu týkající se věci samé (doplnění kasační stížnosti) a 2 x 300 Kč na úhradu hotových výdajů [§ 7, § 9 odst. 3 písm. f), § 11 odst. 1 písm. a) a d), § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, ve znění pozdějších předpisů]. Advokátka dále nárokovala odměnu a náhradu hotových výdajů za úkon právní služby spočívající v sepisu a podání návrhu na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti. Nejvyšší správní soud jí odměnu za tento úkon nepřiznal, neboť podání kasační stížnosti má odkladný účinek ze zákona (§ 32 odst. 5 zákona o azylu) a nejedná se tedy o účelně vynaložený náklad řízení, který by Nejvyšší správní soud považoval za podání ve smyslu § 11 odst. 1 písm. d) advokátního tarifu. Dále advokátka požádala v souvislosti s cestou do ZZC Bělá-Jezová o náhradu za promeškaný čas ve výši 66,67 Kč za dvě započatě půlhodiny (§ 14 odst. 1, 3 advokátního tarifu) a náhradu za cestovné ve výši 157,25 Kč (§ 13 odst. 4 advokátního tarifu za použití § 7 zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů), tento nárok prokazovala potvrzením stěžovatele o uskutečnění porady v ZZC a kopií technického průkazu použitého osobního vozu. Nejvyšší správní soud shledal tento nárok s odkazem k citovaným ustanovením advokátního tarifu oprávněným a pouze na okraj podotýká, že advokátka požádala o náhradu ve výši třetiny odpovídajícího nároku s tím, že cestu uskutečnila v souvislosti s úkony právní pomoci pro více klientů, proto náklady poměrně rozdělila. Celkem činí náhrada hotových výdajů a odměny za zastupování 5023,92 Kč. Advokátka doložila osvědčení o registraci plátce daně z přidané hodnoty, proto jí byla částka odpovídajícím způsobem zvýšena (§ 14a advokátního tarifu) a celkem činí 5978,4648 Kč, po zaokrouhlení 5978,50 Kč. Tato částka bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu ve lhůtě šedesáti dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 21. července 2008

JUDr. Petr Příhoda

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru