Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 Azs 26/2007Usnesení NSS ze dne 23.08.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

8 Azs 26/2007 - 52

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka, JUDr. Michala Mazance, Mgr. Jana Passera a Mgr. et Bc. et Ing. Radovana Havelce v právní věci žalobce A. F. E. M., zastoupeného opatrovnicí Z. V., administrativní pracovnicí Krajského soudu v Praze, proti žalovanému Ministerstvu vnitra, Praha 7, Nad Štolou 3, pošt. schránka 21/OAM, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 2. 7. 2006, čj. OAM-617/LE-18-C09-2006, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 15. 8. 2006, čj. 47 Az 27/2006 - 18,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobce (stěžovatel) domáhá zrušení rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 15. 8. 2006, čj. 47 Az 27/2006 - 18, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 2. 7. 2006, čj. OAM-617/LE-18-C09-2006. Posledně uvedeným rozhodnutím byla žádost stěžovatele o udělení azylu zamítnuta jako zjevně nedůvodná podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Nejvyšší správní soud se kasační stížností musel zabývat nejprve z hlediska její přípustnosti, tzn. z hlediska splnění podmínek řízení. Zjistil přitom, že stěžovatel není v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem.

Stěžovatel současně s podáním kasační stížnosti požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů.

V průběhu řízení o kasační stížnosti krajský soud zjistil, že pobyt stěžovatele není znám. Usnesením ze dne ze dne 16. 10. 2006, čj. 47 Az 27/2006 - 32, proto ustanovil stěžovateli podle § 29 odst. 3 o. s. ř. za použití § 64 s. ř. s. opatrovníkem Z. V., administrativní pracovnici Krajského soudu v Praze.

Dále krajský soud usnesením ze dne 12. 9. 2006, čj. 47 Az 27/2006 - 28, vyzval stěžovatele, aby ve lhůtě 10 dnů od doručení usnesení zaslal soudu řádně vyplněné a zároveň doložené „Potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech“ a současně jej poučil, že pokud ve stanovené lhůtě formulář řádně a pravdivě vyplněný soudu nevrátí, bude jeho žádost o ustanovení zástupce soudem v řízení o kasační stížnosti zamítnuta. Písemné vyhotovení usnesení bylo doručeno opatrovnici stěžovatele dne 24. 1. 2007.

Stěžovatel ve stanovené lhůtě (ani později) své majetkové poměry soudu nedoložil, a neprokázal tak, že u něj jsou dány předpoklady pro osvobození od soudních poplatků ve smyslu ustanovení § 35 odst. 7 s. ř. s., proto krajský soud usnesením ze dne 15. 2. 2007, čj. 47 Az 27/2006 - 38, návrh stěžovatele na ustanovení advokáta pro řízení o kasační stížnosti zamítl a současně vyzval stěžovatele, aby ve stanovené lhůtě doložil do spisu plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti. Písemné vyhotovení usnesení bylo doručeno opatrovnici stěžovatele dne 16. 2. 2007. Stěžovatel na usnesení krajského soudu ze dne 15. 2. 2007, čj. 47 Az 27/2006 - 38, nereagoval, kasační stížností je nenapadl, plnou moc udělenou advokátovi, který jej bude v řízení zastupovat nepředložil krajskému soudu ve stanovené lhůtě ani později.

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, to neplatí má-li stěžovatel sám vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních právních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie.

V daném případě stěžovatel své právnické vzdělání neprokázal (a ostatně ani netvrdil), advokátem zastoupen není. Absence zastoupení advokátem přitom v řízení o kasační stížnosti brání jejímu věcnému vyřízení. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který nebyl odstraněn a Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. a) za použití § 120 s. ř. s. odmítl.

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl podle § 60 odst. 3 s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s., podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 23. srpna 2007

JUDr. Petr Příhoda

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru