Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 Azs 190/2005Usnesení NSS ze dne 26.06.2006

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

8 Azs 190/2005 - 42

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera v právní věci žalobkyně: nezl. I. V., zastoupené matkou jako zákonnou zástupkyní: T. V., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, pošt. schránka 21/OAM, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 3. 8. 2005, čj. 56 Az 63/2005 - 22,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností, doručenou Krajskému soudu v Ostravě osobně dne 5. 9. 2005 a jím zaslanou příslušnému Krajskému soudu v Brně dne 6. 9. 2005, se žalobkyně jako stěžovatelka domáhá zrušení shora označeného rozsudku Krajského soudu v Brně, jímž byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 13. 4. 2005, čj. OAM-542/VL-09-ZA07-2005. Tímto (posledně uvedeným) rozhodnutím byla stěžovatelce zamítnuta její žádost o udělení azylu jako zjevně nedůvodná podle ustanovení § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů. Rozsudek krajského soudu vycházel ze skutečnosti, že žalovaný nepochybil a napadené rozhodnutí je v souladu se zákonem.

Proti rozsudku krajského soudu podala zástupkyně stěžovatelky kasační stížnost, na níž bylo psacím strojem napsáno jméno nezletilé, pod kterým bylo uvedeno rukou psaným tiskacím písmem „V.“. Na jiných písemnostech (žaloba a doklad o doručení rozsudku krajského soudu – čl. 24) je však vlastní podpis zástupkyně stěžovatelky psaný azbukou.

Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 8. 9. 2005, čj. 56 Az 63/2005 - 35 byla zákonná zástupkyně stěžovatelky vyzvána, aby ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení tohoto usnesení doplnila kasační stížnost tak, aby bylo zřejmé, kým je kasační stížnost ze dne 24. 8. 2005 podepsána a správné označení rozhodnutí, proti kterému kasační stížnost směřuje. Současně ji poučil, že v případě nevyhovění výzvě ve stanovené lhůtě bude kasační stížnost odmítnuta. Usnesení bylo zástupkyni stěžovatelky doručeno dne 26. 9. 2005; lhůta k doplnění kasační stížnosti marně uplynula dne 26. 10. 2005.

Podle ustanovení § 106 odst. 1 s. ř. s. musí kasační stížnost mimo jiné obsahovat obecné náležitosti podání. Tyto obecné náležitosti podání jsou stanoveny v ustanovení § 37 odst. 3 s. ř. s., ze kterého vyplývá, že z každého podání musí být zřejmé čeho se týká, kdo je činí, proti komu směřuje, co navrhuje, a musí být podepsáno a datováno. Pokud podání tyto náležitosti nemá, musí být podle odst. 5 téhož ustanovení doplněny ve lhůtě stanovené soudem k opravě nebo odstranění vad. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud podání odmítne. Podatel o tom musí být ve výzvě poučen. V daném případě podání stěžovatelky zákonné náležitosti neobsahovalo a pochybnosti krajského soudu, kým je kasační stížnost podepsána, byly oprávněné, neboť podpis na kasační stížnosti se výrazně lišil od podpisu, kterým se zákonná zástupkyně podepisovala během soudního a správního řízení. Krajský soud ji proto v souladu s ustanovením § 37 odst. 5 s. ř. s. vyzval k odstranění vad, stanovil k odstranění lhůtu a zároveň poučil o následcích, pokud vadu neodstraní. Stěžovatelka však na výzvu nereagovala. Podpis zákonné zástupkyně stěžovatelky na kasační stížnosti je podstatnou náležitostí podání, jejíž nedostatek brání pokračování v řízení, neboť není zřejmé, zda kasační stížnost podala opravdu tato osoba a zda tato kasační stížnost vyjadřuje její skutečnou vůli.

Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost stěžovatelky odmítl podle ustanovení § 37 odst. 5, § 106 odst. 1 s. ř. s.

Podle ustanovení § 60 odst. 3, § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 26. června 2006

JUDr. Petr Příhoda

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru