Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 Azs 185/2005Usnesení NSS ze dne 30.11.2005

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

8 Azs 185/2005 - 60

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera v právní věci žalobkyně: S. L., proti žalovanému Ministerstvu vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, pošt. schránka 21/OAM, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 20. 2. 2004, čj. OAM-425/VL-10-03-2004, o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 7. 4. 2005, čj. 24 Az 150/2004 - 30,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobkyně (dále též „stěžovatelka“) domáhá zrušení shora označeného rozsudku Krajského soudu v Ostravě, kterým byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 20. 2. 2004, čj. OAM-425/VL-10-03-2004. Tímto (posledně uvedeným) rozhodnutím bylo rozhodnuto o neudělení azylu žalobkyni podle § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“), a současně bylo rozhodnuto o tom, že se na žalobkyni nevztahuje překážka vycestovaní ve smyslu § 91 zákona o azylu.

Stěžovatelka v kasační stížnosti požádala o ustanovení zástupce z řad advokátů.

Formulář o majetkových a osobních poměrech spolu s výzvou, aby jej stěžovatelka ve lhůtě 14 dnů zaslala zpět soudu řádně vyplněný, byl stěžovatelce doručován na adresu uvedenou v kasační stížnosti. Stěžovatelka nebyla na uvedené adrese zastižena, zásilka jí proto byla uložena u držitele poštovní licence dne 12. 5. 2005 a byla jí zanechána výzva, aby si zásilku vyzvedla. Přitom byla stěžovatelka v souladu s § 50c odst. 1, 2 a 4 o. s. ř. za použití § 42 odst. s. ř. s., vyrozuměna o tom, že si má uloženou písemnost vyzvednout, a poučena, že nevyzvedne-li si zásilku do 3 dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i kdyby se adresát o uložení nedozvěděl. Protože si stěžovatelka zásilku v uvedené lhůtě nevyzvedla, považuje se za den doručení pondělí 16. 5. 2005 jako nejbližší následující pracovní den po neděli 15. 5. 2005.

Protože stěžovatelka ve stanovené lhůtě na výzvu nereagovala, Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 7. 4. 2005, čj. 24 Az 150/2004-44, návrh stěžovatelky na ustanovení zástupce z řad advokátů zamítl. Toto usnesení bylo stěžovatelce rovněž doručováno na adresu uvedenou v kasační stížnosti. Stěžovatelka nebyla na uvedené adrese zastižena, zásilka jí proto byla uložena u držitele poštovní licence dne 20. 6. 2005 a byla jí zanechána výzva, aby si zásilku vyzvedla spolu s poučením v souladu s § 50c odst. 1, 2 a 4 o. s. ř. za použití § 42 odst. s. ř. s. Protože si stěžovatelka zásilku v uvedené lhůtě nevyzvedla, považuje se za den doručení čtvrtek 23. 6. 2005.

Usnesením ze dne 18. 7. 2005, čj. 24 Az 150/2004-48, pak Krajský soud v Ostravě vyzval stěžovatelku, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení založila do spisu plnou moc udělenou advokátovi, který ji bude zastupovat v řízení o kasační stížnosti; současně stěžovatelku poučil o tom, že nebude-li plná moc v uvedené lhůtě do spisu založena, Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítne. Písemné vyhotovení usnesení bylo stěžovatelce doručováno na adresu nově zjištěnou od Policie ČR, Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie. Stěžovatelka nebyla na uvedené adrese zastižena, zásilka jí proto byla uložena u držitele poštovní licence dne 26. 8. 2005 a byla jí zanechána výzva, aby si zásilku vyzvedla spolu s poučením v souladu s § 50c odst. 1, 2 a 4 o. s. ř. za použití s § 42 odst. s. ř. s. Protože si stěžovatelka zásilku v uvedené lhůtě nevyzvedla, považuje se za den doručení čtvrtek 29. 8. 2005. Stěžovatelka si předmětné usnesení převzala u držitele poštovní licence v pondělí 5. 9. 2005, faktické převzetí je však z hlediska běhu lhůt nerozhodné, neboť účinky doručení nastaly již dříve.

Stěžovatelka na usnesení krajského soudu čj. 24 Az 150/2004 - 44 a čj. 24 Az 150/2004 - 48 nijak nereagovala, kasační stížností žádné z usnesení nenapadla, plnou moc udělenou advokátovi, který ji bude v řízení zastupovat, ve stanovené lhůtě, ani později, krajskému soudu nepředložila.

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, to neplatí má - li stěžovatel sám vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních právních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie.

V daném případě stěžovatelka své právnické vzdělání neprokázala (a ostatně ani netvrdila), advokátem zastoupena není. Absence zastoupení advokátem přitom v řízení o kasační stížnosti brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který nebyl odstraněn, proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl.

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 30. listopadu 2005

JUDr. Petr Příhoda

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru