Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 Azs 181/2005Usnesení NSS ze dne 30.11.2005

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

8 Azs 181/2005 - 58

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera v právní věci žalobce: A. T., zastoupený JUDr. Irenou Slavíkovou, advokátkou v Praze, Hybernská 9, proti žalovanému Ministerstvu vnitra, Praha 7, Nad Štolou 3, poštovní přihrádka 21/OAM, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 6. 9. 2004, čj. OAM-6654/VL-19-ZA04-2004, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 20. 9. 2005, čj. 46 Az 75/2004 - 44,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou napadeným rozhodnutím žalovaný rozhodl o neudělení azylu žalobci podle § 12, § 13 odst. 1, 2 a 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“), a současně rozhodl, že se na něj nevztahuje překážka vycestovaní ve smyslu § 91 zákona o azylu.

Žalobce proti rozhodnutí žalovaného podal žalobu u Krajského soudu v Praze, který ji zamítl rozsudkem ze dne 20. 9. 2005, čj. 46 Az 75/2004 – 44. Žalobce napadl rozsudek krajského soudu kasační stížností; ta však byla podána opožděně.

Ze soudního spisu vyplynulo, že písemné vyhotovení rozsudku krajského soudu bylo žalobci doručeno dne 6. 10. 2005 prostřednictvím jeho právní zástupkyně JUDr. Ireny Slavíkové, advokátky v Praze, Hybernská 9. Žalobce v kasační stížnosti uvedl, že mu bylo předmětné rozhodnutí doručeno dne 27. 10. 2005, kdy si je osobně vyzvedl u krajského soudu. Ze soudního spisu osobní převzetí předmětného rozhodnutí žalobcem nevyplývá.

Podle ustanovení § 42 odst. 2 s. ř. s. má-li účastník nebo osoba zúčastněná na řízení zástupce, doručuje se pouze zástupci. Má-li však účastník nebo osoba zúčastněná na řízení něco osobně vykonat, doručí se i jim.

Žalobci byla usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 21. 6. 2005, čj. 46 Az 75/2004 - 25, ustanovena zástupkyní JUDr. Irena Slavíková, advokátka v Praze, Hybernská 9. Poté byly žalobci písemnosti, včetně napadeného rozhodnutí, soudem doručovány v souladu s citovaným ustanovením s. ř. s. prostřednictvím jeho právní zástupkyně. Pozdější osobní převzetí napadeného rozhodnutí žalobcem na krajském soudě (které navíc ze soudního spisu žádným způsobem nevyplývá) je tedy z hlediska běhu lhůt nerozhodné, neboť účinky doručení nastaly již dříve, a to převzetím napadeného rozhodnutí právní zástupkyní žalobce.

Podle ust. § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. V souladu s § 40 odst. 2 a 3 s. ř. s. končí lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo roků uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Podle odst. 4 citovaného ustanovení se kasační stížnost podává u soudu, který napadené rozhodnutí vydal; lhůta je zachována, byla-li kasační stížnost podána u Nejvyššího správního soudu.

Vzhledem k tomu, že dnem, který určil počátek běhu lhůty pro podání kasační stížnosti, byl čtvrtek 6. 10. 2005, je posledním dnem lhůty pro podání kasační stížnosti čtvrtek 20. 10. 2005. Kasační stížnost však byla podána osobně dne 4. 11. 2005.

Z výše uvedených důvodů Nejvyšší správní soud kasační stížnost jako opožděnou odmítl [§ 46 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 120 s. ř. s.].

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 30. listopadu 2005

JUDr. Petr Příhoda

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru