Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 Azs 18/2008 - 56Usnesení NSS ze dne 09.07.2008

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

8 Azs 18/2008 - 56

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka, JUDr. Michala Mazance, JUDr. Jana Passera a JUDr. Barbary Pořízkové v právní věci žalobce: M. S., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, pošt. schránka 21/OAM, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 21. 2. 2006, čj. OAM-194/VL-10-08-2006, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 7. 2007, čj. 64 Az 24/2006 - 35,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalovaný rozhodnutím označeným v záhlaví zamítl žádost žalobce o udělení azylu jako zjevně nedůvodnou podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů. Žalobce napadl rozhodnutí žalovaného žalobou u Krajského soudu v Ostravě, který ji rozsudkem označeným v záhlaví zamítl. Žalobce (stěžovatel) brojil proti rozsudku krajského soudu kasační stížností.

Nejvyšší správní soud se kasační stížností musel zabývat nejprve z hlediska její přípustnosti, tzn. z hlediska splnění podmínek řízení. V případě, že by Nejvyšší správní soud shledal kasační stížnost přípustnou, rozhodoval by následně o její přijatelnosti podle § 104a s. ř. s.

Ze soudního spisu vyplynulo, že stěžovatel podal nezdůvodněnou kasační stížnost prostřednictvím JUDr. Petra Prágla. Zdůraznil přitom, že plná moc udělená tomuto advokátovi byla omezena pouze k sepisu tohoto podání a zároveň požádal o ustanovení advokáta pro řízení o kasační stížnosti, přičemž navrhl, aby byl tímto advokátem právě JUDr. Petr Prágl. Tuto žádost stěžovatel zopakoval podáním ze dne 25. 10. 2007. K výzvě krajského soudu pak stěžovatel předložil vyjádření o svých osobních, výdělkových a majetkových poměrech.

Usnesením ze dne 23. 1. 2008, čj. 64 Az 24/2006 - 48, krajský soud neustanovil stěžovateli zástupce z řad advokátů a současně jej vyzval, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení předložil soudu plnou moc udělenou advokátovi pro řízení o kasační stížnosti a uvedl konkrétní důvody kasační stížnosti ve smyslu § 103 odst. 1 s. ř. s.

Usnesení se považuje za doručené dnem 2. 6. 2008 (§ 46 odst. 3 o. s. ř. a § 50c odst. 4 o. s. ř. za použití § 42 odst. 5 s. ř. s.). Stěžovatel ve stanovené lhůtě kasační stížnost nedoplnil a nepředložil ani plnou moc udělenou advokátovi pro řízení o kasační stížnosti.

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel zastoupen advokátem, to neplatí, má-li stěžovatel vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie. Stěžovatel své právnické vzdělání ani netvrdil, zastoupen advokátem není, plnou moc udělenou advokátovi nedoložil ani přes výzvu soudu.

Z výše uvedených důvodů Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítl [§ 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.].

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 9. července 2008

JUDr. Petr Příhoda

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru