Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 Azs 12/2007Usnesení NSS ze dne 19.04.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

8 Azs 12/2007 - 59

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance, Mgr. Jana Passera, JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr. Barbary Pořízkové v právní věci žalobce: N. V. H., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, Praha 7, Nad Štolou 3, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 3. 4. 2006, čj. OAM-213/LE-C06-C09-2006, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 27. 9. 2006, čj. 46 Az 15/2006 - 33,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou dne 13. 11. 2006 se žalobce jako stěžovatel domáhá zrušení rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 26. 9. 2006, čj. 46 Az 15/2006 - 33, kterým byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky, ze dne 3. 4. 2006, čj. OAM-213/LE-C06-C09-2006. Tímto správním rozhodnutím žalovaný zamítl žádost stěžovatele o udělení azylu jako zjevně nedůvodnou podle § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Současně byla podána žádost o přiznání odkladného účinku dle § 107 s. ř. s.

Dne 21. 11. 2006 bylo stěžovateli usnesením Krajského soudu v Praze, čj. 46 Az 15/2006 – 44, uloženo, aby ve lhůtě do jednoho týdne od doručení předložil soudu plnou moc udělenou advokátovi pro řízení o kasační stížnosti. Zároveň byl stěžovatel poučen, že nevyhoví-li výzvě soudu a neodstraní nedostatek podmínky řízení, soud kasační stížnost odmítne.

Toto usnesení stěžovatel nevyzvedl a bylo tak dne 18. 12. 2006 vráceno soudu; z úředního záznamu ve spisu ze dne 22. 12. 2006, č. l. 50, vyplývá, že stěžovatel byl naposledy hlášen k pobytu na adrese: PoS K. n. O., odkud odešel dne 13. 11. 2006 a jeho další pobyt není znám. Usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 27. 12. 2006, čj. 46 Az 15/2006 - 51, byl stěžovateli z tohoto důvodu podle § 29 odst. 3 o. s. ř. a § 64 s. ř. s., ustanoven opatrovník. Tímto opatrovníkem byla ustanovena paní Z. V., administrativní pracovnice Krajského soudu v Praze a té pak bylo předmětné usnesení spolu s vyjádřením žalovaného ke kasační stížnosti doručeno dne 16. 1. 2007.

Dle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel zastoupen advokátem, to neplatí pouze, má-li stěžovatel vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie.

Nezastoupení advokátem v řízení o kasační stížnosti brání jejímu meritornímu projednání, jedná se o nedostatek podmínky řízení spočívající v absenci zastoupení, který nebyl přes výzvu soudu odstraněn, Nejvyšší správní soud proto návrh stěžovatele podle § 46 odst. 1 písm. a), § 120 s. ř. s. odmítl.

Podle § 60 odst. 3, § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 19. dubna 2007

JUDr. Petr Příhoda

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru