Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 As 95/2021 - 24Usnesení NSS ze dne 10.05.2021

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníexclusive essential s.r.o.
Ministerstvo dopravy
VěcPřestupky

přidejte vlastní popisek

8 As 95/2021-24

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Petra Mikeše a soudců Milana Podhrázkého a Jitky Zavřelové v právní věci žalobkyně: exclusive essential s.r.o., se sídlem Divadelní 1032/14, Praha 1, zast. Mgr. Václavem Voříškem, advokátem se sídlem Pod Kaštany 245/10, Praha 6, proti žalovanému: Ministerstvo dopravy, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 27. 9. 2019, čj. 804/2019-160-SPR/6, o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 29. 1. 2021, čj. 1 A 74/2019-36,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobkyni se vrací zaplacený soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5 000 Kč, který jí bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu k rukám jejího právního zástupce Mgr. Václava Voříška, advokáta, a to ve lhůtě 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

[1] Žalobkyně (dále „stěžovatelka“) se kasační stížností domáhá zrušení v záhlaví uvedeného rozsudku Městského soudu v Praze, kterým byla zamítnuta její žaloba proti shora označenému rozhodnutí žalovaného.

[2] Jelikož podaná kasační stížnost neobsahovala důvody, pro které stěžovatelka napadá rozsudek městského soudu, Nejvyšší správní soud ji usnesením ze dne 19. 3. 2021, čj. 8 As 95/2021-13, vyzval, aby tuto vadu kasační stížnosti odstranila ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení. Současně ji poučil o následku nevyhovění této výzvě ve stanovené lhůtě, jímž je odmítnutí kasační stížnosti. Toto usnesení bylo stěžovatelce prostřednictvím jejího zástupce doručeno 19. 3. 2021, kdy nabylo právní moci. Lhůta k doplnění kasační stížnosti tedy uplynula dne 19. 4. 2021.

[3] Stěžovatelka ve stanovené lhůtě kasační stížnost o žádné důvody nedoplnila, proto řízení o ní Nejvyšší správní soud odmítl podle § 37 odst. 5 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

[4] O nákladech řízení bylo rozhodnuto v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

[5] Stěžovatelka za kasační stížnost zaplatila soudní poplatek ve výši 5 000 Kč. Jelikož byla kasační stížnost odmítnuta, aniž by jejímu odmítnutí předcházelo jednání, Nejvyšší správní soud rozhodl o vrácení tohoto soudního poplatku dle § 10 odst. 3 věty poslední zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Třicetidenní lhůta k vrácení tohoto poplatku vychází z § 10a odst. 1 stejného zákona.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 10. května 2021

Petr Mikeš

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru