Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 As 91/2021 - 23Usnesení NSS ze dne 22.04.2021

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníPolicejní akademie České republiky v Praze
VěcŠkolství a věda

přidejte vlastní popisek

8 As 91/2021 - 23

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Milana Podhrázkého a soudců Petra Mikeše a Jitky Zavřelové v právní věci žalobce: doc. JUDr. D. Z., Ph.D., zastoupený doc. JUDr. Mgr. Janem Brázdou, Ph.D., advokátem se sídlem Malá 43/6, Plzeň, proti žalovanému: rektor Policejní akademie ČR v Praze, se sídlem Lhotecká 559/7, Praha 4, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 28. 2. 2020, čj. PA-1158-35/ČJ-2019, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 24. 2. 2021, čj. 10 A 41/2020-34,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Žalovaný v záhlaví označeným rozhodnutím zastavil řízení o odvolání žalobce z funkce děkana Fakulty bezpečnostně právní Policejní akademie ČR v Praze. Dospěl k závěru, že žalobce v mezidobí dobrovolně ukončil svůj služební poměr, zanikl mu statut děkana a akademického pracovníka, čímž odpadl důvod řízení ve smyslu § 66 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

[2] Žalobce toto rozhodnutí napadl u Městského soudu v Praze, který shora označeným rozsudkem žalobu zamítl. Kasační stížností se nyní žalobce (dále „stěžovatel“) domáhá zrušení uvedeného rozsudku.

[3] S podáním kasační stížnosti je spojen vznik poplatkové povinnosti [§ 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (dále jen „zákon o soudních poplatcích“)]. Dle položky č. 19 sazebníku soudních poplatků, který je přílohou uvedeného zákona, je kasační stížnost zpoplatněna částkou 5 000 Kč. To se týká i kasační stížnosti stěžovatele.

[4] Jelikož stěžovatelova kasační stížnost byla blanketní a spolu s jejím podáním nezaplatil soudní poplatek, vyzval jej Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 26. 3. 2021, čj. 8 As 91/2021-10, k doplnění důvodů a petitu kasační stížnosti ve lhůtě jednoho měsíce a k zaplacení soudního poplatku ve lhůtě patnácti dnů. Toto usnesení bylo zástupci stěžovatele doručeno dne 30. 3. 2021. Posledním dnem pro zaplacení soudního poplatku tak byla středa 14. 4. 2021.

[5] Podle § 47 písm. c) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Tímto zvláštním zákonem je v nyní posuzované věci zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, který v § 9 odst. 1 stanoví, že nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí v délce alespoň 15 dnů; výjimečně může soud určit lhůtu kratší. Po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. K zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží.

[6] Jak Nejvyšší správní soud již výše uvedl, vyzval stěžovatele k zaplacení soudního poplatku. Zároveň jej poučil o tom, že nezaplatí-li soudní poplatek ve stanovené lhůtě, Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti zastaví. Stěžovatel v uvedené lhůtě (ani po jejím uplynutí) soudní poplatek nezaplatil, a to i přesto, že byl o negativních důsledcích řádně poučen. Stran zaplacení soudního poplatku nic nesdělil ani ve svém doplnění kasační stížnosti, které Nejvyššímu správnímu soudu doručil dne 8. 4. 2021. Nebyla tedy splněna základní podmínka k tomu, aby mohlo řízení o kasační stížnosti proběhnout. Nejvyšší správní soud proto řízení o kasační stížnosti zastavil podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s.

[7] O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti Nejvyšší správní soud rozhodl podle § 60 odst. 3 věty první ve spojení s § 120 s. ř. s. tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, neboť řízení o kasační stížnosti bylo zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 22. dubna 2021

Milan Podhrázký

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru