Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 As 77/2011 - 52Rozsudek NSS ze dne 30.09.2011

Způsob rozhodnutízrušeno a vráceno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců
VěcPobyt cizinců

přidejte vlastní popisek

8 As 77/2011 - 52

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Jana Passera, v právní věci žalobce: P. C., zastoupen JUDr. Davidem Kojzarem, advokátem se sídlem Sokolovská 95/87, Praha 8, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 3, Praha 4, o žalobě proti rozhodnutí Policie ČR, Služby cizinecké policie, Ředitelství služby cizinecké policie ze dne 12. 10. 2010, čj. CPR-6365-1/ČJ-2010-9CPR-C220 v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 6. 4. 2011, čj. 11 A 242/2010 – 14,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 6. 4. 2011, čj. 11 A 242/2010 - 14, se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

I.

[1] Žalobce se podanou žalobou domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 12. 10. 2010, čj. CPR-6365-1/ČJ-2010-9CPR-C220, kterým žalovaný zamítl jeho odvolání proti usnesení Policie ČR, Oblastního ředitelství služby cizinecké policie Praha, Inspektorátu cizinecké policie Poděbrady, Skupiny povolování pobytu Kutná Hora, kterým bylo zastaveno řízení o jeho žádosti o prodloužení povolení k dlouhodobému pobytu.

[2] Spolu s podanou žalobou žalobce neuhradil soudní poplatek. Proto soud vyzval žalobce k úhradě soudního poplatku a stanovil mu ke splnění této povinnosti lhůtu. Současně jej poučil o tom, že nebude-li soudní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, bude řízení zastaveno. Rovněž jej poučil, že mu může být přiznáno osvobození od soudních poplatků, pokud prokáže, že nemá dostatečné finanční prostředky.

[3] Usnesením ze dne 6. 4. 2011, čj. 11 A 242/2010 - 14, městský soud řízení zastavil a rozhodl o nákladech soudního řízení. Zdůraznil, že žalobce na výzvu k úhradě soudního poplatku nereagoval a soudní poplatek neuhradil ani v soudem stanovené lhůtě.

II.

[4] Proti usnesení městského soudu podal žalobce (stěžovatel) včasnou kasační stížnost podle § 103 odst. 1 písm. e) s. ř. s., kterou následně prostřednictvím ustanoveného zástupce doplnil. Usnesení vytkl vady v řízení, které předcházelo vydání usnesení, neboť při zjišťování podmínek řízení byl porušen zákon v ustanoveních o řízení před správním soudem takovým způsobem, že to mohlo ovlivnit jeho zákonnost. Namítl, že nebyly splněny podmínky pro zastavení řízení v důsledku nezaplacení soudního poplatku. V poslední den soudem stanovené lhůty totiž podal žádost o přiznání osvobození od soudního poplatku. Ke kasační stížnosti připojil kopii podání ze dne 21. 2. 2011, kterým žádal o přiznání osvobození od soudních poplatků, neboť mu jeho stávající ekonomická situace nedovoluje soudní poplatek zaplatit. Žádost je opatřena spisovou značkou, pod kterou bylo řízení u městského soudu vedeno a otiskem podacího razítka, podle kterého byla žádost podána osobně dne 21. 2. 2011 v 16 hodin. Na uvedený den připadlo pondělí, poslední den soudem stanovené lhůty připadl na den pracovního klidu a lhůta proto byla zachována. Stěžovatel městskému soudu vytkl, že se jeho podáním nezabýval a navíc z obsahu spisu plyne, že je neměl v době vydání rozhodnutí o zastavení řízení k dispozici.

III.

[5] Žalovaný se ke kasační stížnosti nevyjádřil.

IV.

[6] Nejvyšší správní soud posoudil důvodnost kasační stížnosti v mezích jejího rozsahu a uplatněného důvodu a zkoumal přitom, zda napadené rozhodnutí netrpí vadami, k nimž by musel přihlédnout z úřední povinnosti (§ 109 odst. 2, 3 s. ř. s.).

[7] Kasační stížnost je důvodná.

[8] Nejvyšší správní soud musí v této věci zatím vycházet z předpokladu, že žádost o osvobození od soudních poplatků byla k městskému soudu dne 21. 2. 2011 skutečně podána. Pro jiný závěr neskýtá soudní spis oporu, byť se originál této žádosti v soudním spise nenachází a je k dispozici pouze vyhotovení předložené v kopii stěžovatelem spolu s kasační stížností. Nezbývá než konstatovat, že předkládaná žádost je opatřena správnou spisovou značkou a rovněž podacím razítkem, podle kterého měla být podána dne 21. 2. 2011 v 16 hodin.

[9] Z ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb. soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“) vyplývá, že právo požádat o osvobození od soudních poplatků není spojeno se lhůtou, kterou soud stanoví k úhradě dosud nezaplaceného soudního poplatku. Byť tedy stěžovatel podal žádost v poslední den lhůty k úhradě soudního poplatku, neznamená to, že pokud by tak neučinil, bylo by třeba bez dalšího nahlížet na takovou žádost jako na opožděnou. Podstatné je, že stěžovatel požádal o osvobození od soudních poplatků předtím, než městský soud řízení o žalobě zastavil. Není sporu, že městský soud o žádosti samostatně nerozhodoval, neboť neměl informaci o tom, že byla podána. O tom svědčí záznam na čl. 22 soudního spisu. Pokud za situace, kdy nebylo rozhodnuto o žádosti o osvobození od soudních poplatků dospěl k závěru, že byly splněny podmínky pro zastavení řízení v důsledku nezaplacení soudního poplatku, nemůže takové usnesení o zastavení řízení dosud obstát.

[10] Nejvyšší správní soud tedy shledal kasační stížnost důvodnou, proto usnesení městského soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení (§ 110 odst. 1 s. ř. s.). V něm je krajský soud vázán právním názorem vysloveným Nejvyšším správním soudem v tomto rozsudku (§ 110 odst. 3 s. ř. s.).

[11] O návrhu na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti Nejvyšší správní soud samostatně nerozhodoval, neboť o kasační stížnosti samotné rozhodl bezodkladně po předložení věci a po vykonání nezbytných procesních úkonů v řízení.

[12] V novém rozhodnutí krajský soud rozhodne také o náhradě nákladů řízení o této kasační stížnosti (§ 110 odst. 2 s. ř. s.).

Poučení: Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 30. září 2011

JUDr. Michal Mazanec

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru