Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 As 75/2013 - 12Usnesení NSS ze dne 30.08.2013

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníČeská advokátní komora
VěcProcesní
Prejudikatura

4 Azs 10/2003

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
IV. ÚS 3589/2013

přidejte vlastní popisek

8 As 75/2013 - 12

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida Hipšra v právní věci žalobce: P. Č., proti žalované: Česká advokátní komora, se sídlem Národní 16, Praha 1, proti rozhodnutí předsedy žalované ze dne 1. 10. 2012, čj. 2703/12, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 4. 7. 2013, čj. 9 A 54/2013 – 28,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

I. 1. Podáním ze dne 7. 12. 2012 se žalobce domáhal u Krajského soudu v Českých Budějovicích přezkumu rozhodnutí předsedy žalované ze dne 1. 10. 2012, čj. 2703/12.

2. Usnesením ze dne 18. 12. 2012, čj. 10 Na 60/2012 - 5, krajský soud postoupil věc Městskému soudu v Praze, který byl místně příslušný. Kasační stížnost žalobce proti tomuto usnesení Nejvyšší správní soud zamítl rozsudkem ze dne 12. 3. 2013, čj. 2 As 23/2013 - 9.

3. Městský soud vyzval stěžovatele k zaplacení soudního poplatku za žalobu ve lhůtě 7 dnů od doručení výzvy. Výzva byla stěžovateli doručena dne 21. 6. 2013.

4. Podáním ze dne 26. 6. 2013 žalobce požádal o osvobození od soudních poplatků. Městský soud zamítl tuto žádost usnesením ze dne 4. 7. 2013, čj. 9 A 54/2013 - 28.

II. 5. Žalobce (stěžovatel) brojil proti usnesení městského soudu kasační stížností.

III. 6. Nejvyšší správní soud se zabýval nejprve podmínkami řízení a shledal, že kasační stížnost byla podána opožděně.

7. Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení napadeného rozhodnutí. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout. Podle § 106 odst. 4 s. ř. s. se kasační stížnost podává u Nejvyššího správního soudu, lhůta je však zachována, byla-li kasační stížnost podána u soudu, který napadené rozhodnutí vydal.

8. Z doručenky připojené k č. listu 27 spisu městského soudu vyplývá, že usnesení čj. 9 A 54/2013 - 28 bylo stěžovateli doručeno dne 15. 7. 2013. Lhůta pro podání kasační stížnosti marně uplynula dne 29. 7. 2013 (§ 106 odst. 2 s. ř. s. za použití § 40 odst. 2 s. ř. s.). Stěžovatel podal kasační stížnost k poštovní přepravě dne 31. 7. 2013 (č. listu 2 spisu Nejvyššího správního soudu), kasační stížnost je tedy opožděná.

9. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl [§ 46 odst. 1 písm. b) za použití § 120 s. ř. s.].

10. O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 věty první za použití § 120 s. ř. s. tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, protože kasační stížnost byla odmítnuta.

11. Pro úplnost Nejvyšší správní soud dodává, že s ohledem na opožděnost kasační stížnosti neodstraňoval její vady, ani nevyzýval stěžovatele k uhrazení soudního poplatku za tuto kasační stížnost. Takový postup by byl s ohledem na nutné odmítnutí kasační stížnosti ryze formální a rozporný se zásadou procesní ekonomie. Navíc kasační stížnost směřovala proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o osvobození od soudního poplatku za řízení před městským soudem. Požadavek, aby stěžovatel uhradil soudní poplatek za kasační stížnost či doložil zastoupení advokátem, by vedl k řetězení téhož problému, což by popíralo smysl samotného řízení o této kasační stížnosti a nesvědčilo by ani zásadě hospodárnosti a rychlosti řízení (obdobně viz např. rozsudek ze dne 13. 9. 2007, čj. 9 As 43/2007 - 77).

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 30. srpna 2013

JUDr. Jan Passer

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru