Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 As 7/2014 - 22Usnesení NSS ze dne 15.04.2014

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníCG HOLDING, s.r.o.
Český telekomunikační úřad
VěcTelekomunikace, spoje, pošta

přidejte vlastní popisek

8 As 7/2014 - 22

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Jana Passera v právní věci žalobce: CG HOLDING, s. r. o., se sídlem Anny Letenské 34/7, Praha 2, zastoupen JUDr. Petrem Hromkem, Ph.D., advokátem se sídlem Vinohradská 30, Praha 2, proti žalovanému: Český telekomunikační úřad, se sídlem Sokolovská 219, Praha 9, o žalobě na ochranu proti nečinnosti správního orgánu, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 19. 11. 2013, čj. 8 A 212/2011 - 30,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Žalobce se žalobou podanou u Městského soudu v Praze domáhal ochrany proti nečinnosti žalovaného. Městský soud usnesením ze dne 19. 11. 2013, čj. 8 A 212/2011 - 30, žalobu odmítl podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., neboť žalobce nevyčerpal prostředky k nápravě podle § 80 správního řádu.

[2] Žalobce (stěžovatel) napadl usnesení městského soudu kasační stížností z důvodů podle § 103 odst. 1 písm. a), b), c), d) a e) s. ř. s.

[3] Nejvyšší správní soud se zabýval nejprve podmínkami řízení o kasační stížnosti a dospěl k závěru, že nebyly splněny. Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, poplatková povinnost vzniká podáním kasační stížnosti. Podle § 9 odst. 1 téhož zákona soud vyzve poplatníka k zaplacení soudního poplatku ve lhůtě, kterou mu určí, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen. Po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Podle § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

[4] Jelikož stěžovatel za podanou kasační stížnost neuhradil soudní poplatek, Nejvyšší správní soud jej usnesením ze dne 24. 1. 2014, čj. 8 As 7/2014 - 9, vyzval k zaplacení soudního poplatku do 2 týdnů od doručení tohoto usnesení. Současně jej poučil o tom, že nebude-li poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví. Tato výzva byla stěžovateli doručena dne 13. 2. 2014. Soudem určená lhůta pro zaplacení soudního poplatku tedy uplynula dne 27. 2. 2014. Stěžovatel ve lhůtě stanovené soudem ani následně soudní poplatek splatný podáním kasační stížnosti nezaplatil.

[5] Jelikož v posuzované věci nebyly splněny podmínky řízení o kasační stížnosti, Nejvyšší správní soud řízení podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) a § 120 s. ř. s. zastavil.

[6] Podle § 60 odst. 3 s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 15. dubna 2014

JUDr. Michal Mazanec

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru