Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 As 65/2020 - 31Usnesení NSS ze dne 04.09.2020

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníČeská republika - Ministerstvo financí
VěcPrávo na informace

přidejte vlastní popisek

8 As 65/2020 - 31

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Petra Mikeše a soudců Milana Podhrázkého a Jitky Zavřelové, v právní věci žalobce: Mgr. F. Š., proti žalovanému: Ministerstvo financí, se sídlem Letenská 525/15, Praha 1, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 17. 12. 2019, čj. MF-29437/2019/48-21, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 14. 5. 2020, čj. 6 A 4/2020-25,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Městský soud v Praze napadeným usnesením zastavil řízení o žalobě žalobce (dále „stěžovatel“) podle § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), jelikož nezaplatil soudní poplatek. Proti tomuto usnesení nyní stěžovatel brojí kasační stížností.

[2] Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 5. 8. 2020, čj. 8 As 65/2020-26, zamítl žádost stěžovatele o osvobození od soudních poplatků, kterou vznesl v kasační stížnosti, a vyzval jej k uhrazení soudního poplatku ve lhůtě 15 dnů od doručení usnesení. Usnesení mu bylo doručeno 10. 8. 2020.

[3] Podle § 2 odst. 2 písm. b) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), je ve věcech správního soudnictví poplatníkem poplatku za řízení ten, kdo podal kasační stížnost. U poplatku za řízení vzniká poplatková povinnost podáním kasační stížnosti a tímto okamžikem je též poplatek splatný [§ 4 odst. 1 písm. d) a § 7 odst. 1 zákona o soudních poplatcích]. Tento poplatek je dle položky č. 19 sazebníku poplatků, který tvoří přílohu k zákonu o soudních poplatcích, zpoplatněn částkou 5 000 Kč.

[4] Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích [n]ebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí v délce alespoň 15 dnů; výjimečně může soud určit lhůtu kratší. Po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. K zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží. Dle § 9 odst. 3 citovaného zákona [s]oud poplatníka ve výzvě poučí o tom, že řízení zastaví, jestliže poplatek nebude ve stanovené lhůtě zaplacen.

[5] Podle pravidel pro počítání lhůt uvedených v § 40 odst. 1 ve spojení s § 40 odst. 3 s. ř. s., lhůta k úhradě soudního poplatku uplynula v úterý 25. 8. 2020. Stěžovatel v této lhůtě soudní poplatek nezaplatil, a proto Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti zastavil podle § 47 písm. c) ve spojení s § 120 s. ř. s. a ve spojení s § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích.

[6] O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3 věty první s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. tak, že žádný z účastníků nemá právo náhradu nákladů řízení, jelikož řízení bylo zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 4. září 2020

Petr Mikeš

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru