Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 As 64/2006Usnesení NSS ze dne 04.01.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo dopravy
VěcOstatní

přidejte vlastní popisek

8 As 64/2006-59

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Petra Příhody a Mgr. Jana Passera v právní věci žalobce V. Š., zastoupeného JUDr. Karlem Jarešem, advokátem v Praze 1, Prokopská 8, proti žalovanému Ministerstvu dopravy, Praha 1, nábřeží Ludvíka Svobody 12, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 31. 1. 2006, čj. 24/2006-190-TAXI/2, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 31. 7. 2006, čj. 7 Ca 42/2006-41,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalovaný rozhodnutím ze dne 31. 1. 2006, čj. 24/2006-190-TAXI/2, změnil k odvolání žalobce rozhodnutí Hlavního města Prahy (Magistrátu hlavního města Prahy) ze dne 6. 12. 2005, čj. MHMP-231868/2005/DOP-T/Ho, a uložil žalobci jako provozovateli taxislužby podle ustanovení § 35 odst. 1 písm e) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (zákon o silniční dopravě), pokutu ve výši 20 000 Kč, za porušení ustanovení § 21 odst. 4 zákona o silniční dopravě, v návaznosti na ustanovení § 11 odst. 2 a § 14 odst. 2 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, kterého se dopustil tím, že neměl při výkonu taxislužby dne 22. 9. 2005 označeno předepsaným způsobem vozidlo taxislužby.

Žalobce - zastoupený advokátem - napadl rozhodnutí žalovaného žalobou u Městského soudu v Praze, který ji zamítl rozsudkem ze dne 31. 7. 2006, čj. 7 Ca 42/2006-41. Písemné vyhotovení rozsudku bylo advokátovi žalobce doručeno dne 27. 9. 2006 (§ 42 odst. 2 s. ř. s.).

Žalobce (stěžovatel) brojil proti rozsudku městského soudu kasační stížností.

Kasační stížnost musí být podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí (§ 106 odst. 2 s. ř. s.). Lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den (§ 40 odst. 2 a 3 s. ř. s.). Kasační stížnost se podává u soudu, který napadené rozhodnutí vydal. Lhůta je zachována, byla-li kasační stížnost podána u Nejvyššího správního soudu (§ 106 odst. 4 s. ř. s.). Lhůta je zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, popřípadě zvláštní poštovní licence anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit, nestanoví-li zákon jinak (§ 40 odst. 4 s. ř. s.).

Dnem, který určil počátek běhu lhůty pro podání kasační stížnosti, byla středa 27. 9. 2006, posledním dnem lhůty pro podání kasační stížnosti tak byla středa 11. 10. 2006. Stěžovatel podal kasační stížnost k poštovní přepravě teprve dne 17. 10. 2006, a tedy opožděně. Proto ji Nejvyšší správní soud odmítl [§ 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s.].

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s., podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 4. ledna 2007

JUDr. Michal Mazanec

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru