Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 As 61/2020 - 33Usnesení NSS ze dne 16.07.2020

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníKrajský úřad Jihomoravského kraje
VěcStavební zákon

přidejte vlastní popisek

8 As 61/2020-33

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Petra Mikeše a soudců Milana Podhrázkého a Jitky Zavřelové v právní věci žalobce: Ing. M. Č., proti žalovanému: Krajský úřad Jihomoravského kraje, se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, Brno, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 29. 1. 2020, čj. JMK 13257/2020, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 4. 5. 2020, čj. 30 A 46/2020-43,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Kasační stížností podanou společností AKEA, s.r.o., jménem žalobce (dále „stěžovatel“) se stěžovatel domáhá zrušení v záhlaví uvedeného usnesení Krajského soudu v Brně, kterým byla odmítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného specifikovanému v záhlaví.

[2] Nejvyšší správní soud ověřil, že společnost AKEA, s. r. o., byla zmocněna k podání kasační stížnosti. Následně usnesením ze dne 24. 6. 2020, čj. 8 As 61/2020-23, stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě jednoho týdne od doručení usnesení předložil plnou moc udělenou jím advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, nebo ve stejné lhůtě prokázal, že má vysokoškolské právnické vzdělání vyžadované pro výkon advokacie, přičemž uvedl, že tak má případně učinit doložením udělené plné moci nebo dokladu o vysokoškolském právnickém vzdělání. Současně ho poučil, že nevyhoví-li této výzvě, soud jeho kasační stížnost odmítne.

[3] Podle § 40 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), lhůta určená podle týdnů končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty.

[4] Uvedené usnesení bylo doručeno ve čtvrtek 2. 7. 2020 vložením do domovní schránky stěžovatele. Lhůta ke splnění uvedené výzvy tak uplynula ve čtvrtek 9. 7. 2020. Dne 6. 7. 2020 bylo kasačnímu soudu doručeno podání od společnosti AKEA, s. r. o., která uvedla, že stěžovatel zplnomocnil advokáty a zároveň má právnické vzdělání, tudíž je na něm, zda zvolí zastupování některým z advokátů nebo se bude zastupovat a jednat sám. Stěžovatel, který je zároveň jednatelem společnosti AKEA, s. r. o., na výzvu ve stanovené lhůtě (ani později) nereagoval. Soudu tak v požadované lhůtě nebyla předložena ani požadovaná plná moc ani nebylo prokázáno požadované vzdělání předložením kopie vysokoškolského diplomu. Stěžovatel tak neprokázal splnění požadavků stanovených v § 105 odst. 2 s. ř. s.

[5] Nestanoví-li zákon jinak, dle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., který se dle § 120 s. ř. s. uplatní i v řízení o kasační stížnosti, soud usnesením návrh odmítne, nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat. Nedoložení povinného zastoupení advokátem či toho, že stěžovatel sám má vysokoškolské právnické vzdělání ve smyslu § 105 odst. 2 s. ř. s., je odstranitelným nedostatkem podmínek řízení. Stěžovatel byl k odstranění marně vyzván, byl zároveň i poučen o odmítnutí kasační stížnosti, nebude-li výzvě vyhověno.

[6] Přes výzvu soudu stěžovatel zmíněný nedostatek podmínek řízení o kasační stížnosti neodstranil, Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl dle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

[7] Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 větu první s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., dle kterých nemá žádný z účastníků řízení právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 16. července 2020

Petr Mikeš

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru