Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 As 61/2015 - 42Rozsudek NSS ze dne 31.08.2015

Způsob rozhodnutízamítnuto
Účastníci řízeníMěstský úřad Hranice
VěcObyvatelstvo - evidence, doklady
Oprav. prostředek / ústav. stíž.
II. ÚS 3272/2015

přidejte vlastní popisek

8 As 61/2015 - 42

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Jana Passera v právní věci žalobkyně: L. S. S., zastoupené JUDr. Annou Vyhlídovou, advokátkou se sídlem Gočárova třída 535, Hradec Králové, proti žalovanému: Městský úřad H., o žalobě na ochranu před nezákonným zásahem žalovaného, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě – pobočka v Olomouci ze dne 14. 4. 2015, čj. 65 A 48/2014 – 65,

takto:

I. Kasační stížnost se zamítá .

II. Žalobkyně nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žalovanému se nepřiznává právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

IV. Ustanovené zástupkyni žalobkyně JUDr. Anně Vyhlídové, advokátce se sídlem Gočárova třída 535, Hradec Králové, se přiznává odměna za zastupování v řízení o kasační stížnosti v částce 4114 Kč, která jí bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 60 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

I. 1) Žalobkyně podala dne 23. 10. 2014 ke Krajskému soudu v Ostravě - pobočce v Olomouci návrh na vyslovení neplatnosti voleb do zastupitelstva města H. konaných v říjnu 2014. V tomto návrhu také požádala, aby jí ohlašovna při Městském úřadu H. vystavila řádný občanský průkaz se správnými údaji o místě trvalého pobytu.

2) Usnesením ze dne 6. 11. 2014, čj. 22 A 134/2014 – 9, Krajský soud v Ostravě vyloučil návrh žalobkyně, aby soud nařídil žalovanému vystavit jí občanský průkaz se správnými údaji o místě trvalého pobytu, k samostatnému projednání.

3) Rozsudkem ze dne 14. 4. 2015, čj. 65 A 48/2014 – 65, Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci žalobu zamítl. Ze správního spisu zjistil, že rozhodnutím ze dne 26. 10. 2010, čj. OVV/17921/10-32, které nabylo právní moci dne 19. 11. 2010, Městský úřad H., Odbor vnitřních věcí zrušil k návrhu J. Č. údaj o místu trvalého pobytu žalobkyně na adrese T. 480, H., a současně přidělil žalobkyni úřední adresu P. 1, H. Dne 8. 8. 2011 žalobkyně požádala o vydání občanského průkazu, v němž by byla uvedena adresa místa trvalého pobytu T. 480, H. Tento údaj byl podle úředního záznamu na zadní straně žádosti opraven podle připojeného rozhodnutí. K žádosti o vydání občanského průkazu byl předložen rodný list žalobkyně a dále shora uvedené rozhodnutí žalovaného o zrušení místa trvalého pobytu ze dne 26. 10. 2010. Žalovaný vydal dne 16. 8. 2011 žalobkyni občanský průkaz platný do 16. 8. 2021. Z výpisu z technologického centra Ministerstva vnitra soud zjistil, že od 19. 11. 2010 má žalobkyně v informačním systému evidence obyvatel uvedenu adresu trvalého pobytu P. 1, H.

4) Podle § 3 odst. 2 písm. a) zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech (dále jen „zákon o občanských průkazech“) je adresa trvalého pobytu povinným údajem zapisovaným do občanského průkazu. Podle § 6 odst. 2 písm. e) téhož zákona ve znění do 31. 12. 2011 platí, že nemůže-li občan předložit dosavadní občanský průkaz, je povinen předložit mimo jiné i údaje potřebné k odstranění rozporů zjištěných v údajích uvedených v žádosti s údaji vedenými v informačním systému evidence obyvatel nebo v evidenci občanských průkazů.

5) Žalobkyně při podání žádosti o vydání občanského průkazu nepředložila doklady, které by vyvracely správnost údaje o místu jejího trvalého pobytu obsažené v informačním systému evidence obyvatel. Soud nebyl oprávněn v tomto řízení přezkoumávat věcnou správnost rozhodnutí žalovaného ze dne 26. 10. 2010, ani to, zda bylo uvedené rozhodnutí žalobkyni řádně doručeno. Pro zápis údajů o trvalém pobytu do občanského průkazu byl totiž relevantní toliko údaj vedený v informačním systému evidence obyvatel. Krajský soud proto nevyhověl žádosti žalobkyně a nenařídil žalovanému vydat jí občanský průkaz se „správnými údaji“ o trvalém pobytu. Na závěr krajský soud zdůraznil, že údaj o trvalém pobytu na občanském průkazu má pouze evidenční význam a sám o sobě není způsobilý založit, zrušit, změnit ani zpochybnit občanskoprávní vztahy k nemovitostem. Žalobkyní zmiňované potíže v běžném životě si žalobkyně způsobila sama tím, že si nevyzvedla občanský průkaz.

II. 6) Žalobkyně (dále „stěžovatelka“) podala proti rozsudku krajského soudu kasační stížnost. Namítla, že krajský soud byl povinen přezkoumat správnost rozhodnutí žalovaného ze dne 26. 10. 2010, a pokud z tohoto rozhodnutí bez dalšího vycházel, postupoval nesprávně. Pro doručení tohoto rozhodnutí byl stěžovatelce ustanoven opatrovník, což bylo zbytečné, neboť pravidelně docházela na městský úřad v jiných záležitostech. O ustanovení opatrovníka se stěžovatelka dozvěděla až dne 14. 4. 2015 při soudním jednání. Kdyby žalovaný zaslal stěžovatelce rozhodnutí poštou, převzala by jej, neboť se na dosavadní adrese trvalého pobytu dodnes zdržuje a přebírá zde poštu. Uvedené rozhodnutí jí tedy nebylo řádně doručeno.

7) Žalovaný rovněž neměl vyhovět žádosti pana Č. o zrušení jejího dosavadního trvalého pobytu, neboť se v té době domáhala svého práva na byt a na členství v bytovém družstvu, což žalovaný věděl. Stěžovatelce neměl být vydán nový občanský průkaz, neboť dosavadní občanský průkaz byl v platnosti až do 18. 10. 2011. O existenci druhého občanského průkazu se stěžovatelka dozvěděla až 14. 4. 2011, kdy jí Policie ČR odebrala dosavadní občanský průkaz. Postupem žalovaného je stěžovatelka krácena na svých právech, neboť si bez občanského průkazu nemůže vyzvednout platný řidičský průkaz ani důchod.

III. 8) Žalovaný ve vyjádření ke kasační stížnosti zrekapituloval dosavadní stav řízení a uvedl, že kasační stížnost jde nad rámec předmětu řízení vymezeného žalobou, kterou se stěžovatelka domáhala výhradně vydání občanského průkazu se správným údajem o trvalém pobytu. Kasační námitky jsou proto bezpředmětné. Stěžovatelka ničím nedoložila tvrzenou nezákonnost ani tvrzené vady napadeného rozsudku podle § 103 odst. 1 písm. a) a b) s. ř. s. Správní řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu proběhlo řádně a v souladu s platnými právními předpisy. Pravomocné rozhodnutí o zrušení místa trvalého pobytu přezkoumal Krajský úřad Olomouckého kraje a neshledal důvod pro zahájení přezkumného řízení, obnovy řízení nebo vydání nového rozhodnutí ve věci.

IV. 9) Nejvyšší správní soud posoudil kasační stížnost v mezích jejího rozsahu a uplatněných důvodů a zkoumal přitom, zda napadené rozhodnutí netrpí vadami, k nimž by musel přihlédnout z úřední povinnosti (§ 109 odst. 3, 4 s. ř. s.).

10) Kasační stížnost není důvodná.

11) Stěžovatelka především namítala, že krajský soud měl v napadeném rozsudku věcně přezkoumat i správnost rozhodnutí žalovaného ze dne 26. 10. 2010, kterým žalovaný zrušil údaj o stěžovatelčině dosavadním trvalém pobytu. Nejvyšší správní soud stěžovatelce nepřisvědčil. Stěžovatelka se podanou žalobou domáhala vydání občanského průkazu se správnými údaji o místě jejího trvalého pobytu, nikoli přezkumu rozhodnutí ze dne 26. 10. 2010.

12) Z předloženého správního spisu vyplynulo, že toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 19. 11. 2010 a jeho správnost byla potvrzena Krajským úřadem Olomouckého kraje, který v přípise ze dne 21. 6. 2011, čj. KUOK 71767/2011, sdělil stěžovatelce k jejímu podnětu ze dne 2. 6. 2011, že neshledal důvod pro zahájení přezkumného řízení, obnovy řízení a vydání nového rozhodnutí ve věci. Za těchto okolností se plně uplatní zásada presumpce správnosti pravomocného správního rozhodnutí, podle které se pravomocné správní rozhodnutí považuje za správné a zákonné, dokud není zrušeno zákonem předvídaným způsobem. Nejvyšší správní soud se proto blíže nezabýval kasačními námitkami směřujícími proti správnosti a zákonnosti rozhodnutí ze dne 26. 10. 2010.

13) Vzhledem ke shora uvedenému bylo rozhodnutí žalovaného ze dne 26. 10. 2010 způsobilým podkladem pro zrušení stěžovatelčina dosavadního trvalého pobytu na adrese T. 480, H. Podle § 10 odst. 5 věty druhé zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o evidenci obyvatel“) platí, že „je-li údaj o místě trvalého pobytu úředně zrušen (§ 12), je místem trvalého pobytu sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt úředně zrušen.“ Dnem právní moci tohoto rozhodnutí, tj. dnem 19. 11. 2010, se novým údajem o místě trvalého pobytu stěžovatelky stala adresa sídla Městského úřadu H., tj. adresa P. 1, H., H. Téhož dne skončila platnost dosavadního občanského průkazu stěžovatelky [srov. § 11 odst. 1 písm. f) zákona o občanských průkazech ve znění do 31. 12. 2011].

14) Krajský soud v napadeném rozsudku podrobně vysvětlil důvody, proč žalovaný postupoval při vydání stěžovatelčina nového občanského průkazu v souladu se zákonem. S těmito důvody se Nejvyšší správní soud plně ztotožňuje a zdůrazňuje, že podle § 10 odst. 1 zákona o evidenci obyvatel se místem trvalého pobytu „rozumí adresa pobytu občana v České republice, která je vedena v registru obyvatel ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání.“ Podle § 3 odst. 2 písm. a) zákona o občanských průkazech je povinným údajem zapisovaným do občanského průkazu mimo jiné i adresa trvalého pobytu. Podle § 6 odst. 2 písm. e) téhož zákona ve znění do 31. 12. 2011 platí, že nemůže-li občan předložit dosavadní občanský průkaz, je povinen předložit mimo jiné i „údaje potřebné k odstranění rozporů zjištěných v údajích uvedených na žádosti s údaji vedenými v informačním systému evidence obyvatel nebo v evidenci občanských průkazů.“

15) Stěžovatelka dne 8. 8. 2011 požádala o vydání nového občanského průkazu, přičemž v žádosti uvedla jako adresu svého trvalého pobytu adresu T. 480, H., aniž by doložila správnost tohoto údaje. Protože se tento údaj rozcházel s údaji v registru obyvatel, postupoval žalovaný v souladu se shora uvedenými zákonnými ustanoveními, pokud vycházel při určení místa jejího trvalého pobytu z údajů v registru obyvatel a z rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu ze dne 26. 10. 2010. Takový postup nelze označit za nezákonný zásah do práv stěžovatelky. Ve shodě s krajským soudem lze pro úplnost uvést, že údaj o místě trvalého pobytu má evidenční význam a není způsobilý ovlivnit občanskoprávní vztahy k nemovitostem. Stěžovatelce rovněž nic nebrání vyzvednout si u žalovaného platný občanský průkaz a používat jej v běžném občanském životě.

16) Vzhledem k výše uvedenému zamítl Nejvyšší správní soud kasační stížnost jako nedůvodnou.

17) Soud rozhodl o náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti podle § 60 odst. 1 věty první s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. Stěžovatelka nebyla v řízení o kasační stížnosti úspěšná, proto nemá právo na náhradu nákladů řízení. Žalovanému, jemuž by jinak právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti příslušelo, soud náhradu nákladů řízení nepřiznal, protože mu v řízení o kasační stížnosti nevznikly žádné náklady nad rámec běžné úřední činnosti.

18) Stěžovatelce byla krajským soudem ustanovena zástupkyní advokátka; podle § 35 odst. 8 s. ř. s. advokát ustanovený v řízení před krajským soudem zastupuje navrhovatele i v řízení o kasační stížnosti. V takovém případě platí hotové výdaje a odměnu za zastupování stát (§ 35 odst. 8, § 120 s. ř. s.). Podle § 11 odst. 1 písm. d) ve spojení s § 9 odst. 4 písm. d) a § 7 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) náleží ustanovené zástupkyni odměna za jeden úkon právní služby spočívající v sepsání kasační stížnosti ve výši 3100 Kč a podle § 13 odst. 3 advokátního tarifu náhrada hotových výdajů v paušální částce 300 Kč za jeden úkon; celkem tedy 3400 Kč. Jelikož je ustanovená zástupkyně plátcem daně z přidané hodnoty, zvyšuje se odměna za zastupování o tuto daň; částka daně činí 714 Kč. Celkem tedy odměna za zastupování a náhrada hotových výdajů včetně daně činí 4114 Kč. Tato částka bude zástupkyni stěžovatelky vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do šedesáti dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Poučení: Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 31. srpna 2015

JUDr. Michal Mazanec

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru