Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 As 59/2007 - 63Usnesení NSS ze dne 04.03.2008

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníZeměměřický a katastrální inspektorát v Pardubicích
VěcPozemky a zeměměřictví

přidejte vlastní popisek

8 As 59/2007 - 63

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera v právní věci žalobkyně: J. Ž., proti žalovanému: Zeměměřický a katastrální inspektorát v Pardubicích, Pardubice, Čechovo nábř. 1791, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 15. 2. 2007, sp. zn. ZKI PU-O-10/46/2007, o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích ze dne 6. 9. 2007, čj. 52 Ca 14/2007 - 38,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou podanou u Krajského soudu v Hradci Králové se žalobkyně domáhá přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 15. 2. 2007, sp. zn. ZKI PU-O-10/46/2007. Tento soud dospěl k závěru, že žaloba nemá všechny náležitosti vyžadované soudním řádem správním, přičemž se jedná o odstranitelné vady. Proto usnesením ze dne 27. 4. 2007, čj. 52 Ca 14/2007 - 7 žalobkyni vyzval k odstranění vad. Žalobkyně však odstranila pouze některé nedostatky. Proto krajský soud usnesením ze dne 6. 9. 2007, čj. 52 Ca 14/2007 - 38 ustanovil opatrovníka a to JUDr. Jana Fifku, tehdy advokáta. Jak vyplývá z odůvodnění tohoto usnesení důvodem pro tento procesní krok byl závěr, že žalobkyně není schopna se srozumitelně vyjadřovat a proto k ochraně svých zájmů potřebuje zástupce, který by za ni v řízení jednal.

Po doručení tohoto usnesení (dne 13. 9. 2007) žalobkyně dne 17. 9. 2007 doručila krajskému soudu plnou moc (datovanou dnem 14. 9. 2007), dokládající udělení zmocnění paní I. K. Téhož dne doručila krajskému soudu podání ze dne 13. 9. 2007, označené jako stížnost proti usnesení ze dne 6. 9. 2007. I když je toto podání adresováno předsedovi Krajského soudu v Hradci Králové, jde svým obsahem o kasační stížnost. Další podání obdobného obsahu ze dne 24. 9. 2007, doručené Krajskému soudu v Hradci Králové je již výslovně jako kasační stížnost označeno.

Přípisem doručeným Krajskému soudu v Hradci Králové dne 18. 9. 2007 JUDr. Jan Fifka sdělil tomuto soudu, že v současné době očekává své jmenování do funkce soudce a proto ukončuje výkon advokacie. Za této situace považuje za nevhodné ujmout se funkce opatrovníka a proto žádá, aby výkonu této funkce byl zproštěn.

Nejvyšší soud v prvé řadě posuzoval zda jsou dány podmínky pro věcné rozhodnutí o kasační stížnosti a zda není dán důvod k odmítnutí této stížnosti. Zdejší soud vycházel z následujících úvah, skutečností a závěrů.

V právní teorii i soudní praxi je zastáván shodný názor, že opatrovník vykonává svou funkci vždy jen po takovou dobu, po kterou trvá důvod, pro nějž byl ustanoven. Jestliže takový důvod odpadne, funkce opatrovníka bez dalšího zaniká a soud nadále jedná s účastníkem. Rozhodnutí o odvolání opatrovníka není třeba vydávat (k tomu např. Bureš J., Drápal L., Mazanec M., Občanský soudní řád, Komentář, 5. vydání, Praha: C. H. Beck 2001, 118s, nebo rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 2. 2005, čj. 4 Azs 12/2004 - 61, publ. též na www.nssoud.cz).

I když (se zřetelem na uvedené právní stanoviska) nebylo usnesení napadené kasační stížností formálně zrušeno, došlo vzhledem k důvodům pro které byl opatrovník ustanoven okamžikem doručení zmíněné plné moci pro paní I. K. k zániku funkce opatrovníka. Jestliže pak, jak tomu bylo i v daném případě, ustanovený opatrovník v mezidobí neučinil žádný úkon (nedošlo k realizaci tohoto usnesení), jde o obdobnou situaci, jako kdyby před rozhodnutím o kasační stížnosti bylo jí napadené rozhodnutí v jiném řízení zrušeno a kdy tedy odpadl předmět řízení o této stížnosti. Proto i v tomto případě odpadly podmínky řízení resp. nebyly splněny již v okamžiku podání kasační stížnosti, a je dán důvod k odmítnutí návrhu (kasační stížnosti) dle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s.

Na tomto závěru nic nemůže měnit ani to, že usnesením Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, ze dne 2. 11. 2007, čj. 52 Ca 14/2007 - 56 bylo vysloveno, že soud nepřipouští zastoupení žalobkyně obecnou zmocněnkyní I. K. Takovéto usnesení vydané dle § 35 odst. 6 s. ř. s., věta druhá má účinky ex nunc, nemůže mít za následek, že by již zaniklá funkce opatrovníka znovu „obživla“. K tomu, že usnesení o nepřipuštění zástupce účastníka řízení nemůže mít zpětné účinky, je možno poukázat i na názor uvedený již v citovaném komentáři k občanskému soudním řádu, tentokráte na straně 107, jakož i na judikát publikovaný pod č. 23/2000 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, dle kterého dokud usnesení o nepřípustnosti zastoupení není v právní moci, jsou procesní úkony, jež obecný zmocněnec učiní jako zástupce účastníka, účinné.

Podle § 60 odst. 3 a § 120 s. ř. s., byla-li kasační stížnost odmítnuta, nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 4. března 2008

JUDr. Petr Příhoda

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru