Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 As 57/2005Rozsudek NSS ze dne 26.06.2007

Způsob rozhodnutízrušeno a vráceno
Účastníci řízeníZeměměřičský a katastrální inspektorát v Pardubicích
VěcPozemky a zeměměřictví
Prejudikatura

2 As 58/2005


přidejte vlastní popisek

8 As 57/2005 - 90

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera v právní věci žalobkyně J. Ž., zastoupené Mgr. Janou Hladíkovou, advokátkou se sídlem Pardubice, tř. 17. listopadu 623, proti žalovanému Zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu v Pardubicích, Pardubice, Čechovo nábř. 1791, o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, ze dne 31. 5. 2005, čj. 52 Ca 20/2005 - 35,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích ze dne 31. 5. 2005, čj. 52 Ca 20/2005 – 35 se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Rozhodnutím Katastrálního úřadu v Rychnově nad Kněžnou ze dne 30. 4. 2003, sp. zn. OR-39/2003-607/4 bylo k návrhu žalobkyně na opravu chybného údaje katastru nemovitostí s poukazem na § 8 odst. 4 zákona ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) vysloveno, že „žádosti na obnovení stavební parcely č. 71 v kat. území B. se nevyhovuje“.

Rozhodnutím žalovaného ze dne 9. 6. 2003, čj. O-34/143/2003 bylo odvolání žalobkyně zamítnuto a citované rozhodnutí správního orgánu prvého stupně bylo potvrzeno.

Žalobou ze dne 20. 7. 2003, doručenou Krajskému soudu v Hradci Králové dne 25. 7. 2003 se žalobkyně ve správním soudnictví domáhala přezkoumání a zrušení tohoto a dalšího správního rozhodnutí.

Po vyloučení věci žaloby proti rozhodnutí žalovaného ze dne 9. 6. 2003 k samostatnému řízení byla usnesením krajského soudu ze dne 22. 3. 2004, čj. 52 Ca 23/2004 – 20 tato žaloba odmítnuta, když krajský soud dospěl k závěru, že se jedná o věc, o níž má soud jednat a rozhodovat v občanském soudním řízení.

Usnesením zvláštního senátu zřízeného zákonem č. 131/2003 Sb. bylo vysloveno (mimo jiné), že příslušný vydat rozhodnutí ve věci žaloby proti rozhodnutí Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Pardubicích ze dne 9. 6. 2003, sp. zn. O-34/143/2003 o opravu údajů v katastrálním operátu je soud ve správním soudnictví. Zároveň bylo zrušeno citované usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích ze dne 22. 3. 2004.

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích poté usnesením ze dne 31. 3. 2005, čj. 52 Ca 20/2005 – 35 žalobu odmítl. Jak vyplývá z odůvodnění tohoto usnesení, vycházel ze závěru, že rozhodnutí o opravě chyb podle § 8 odst. 5 katastrálního zákona nemá samo o sobě hmotněprávní účinky zasahující do soukromoprávních či veřejnoprávních vztahů, a nejde tedy o rozhodnutí přezkoumatelné soudem ve správním soudnictví (§ 65 odst. 1 s. ř. s.). Tím méně může být takovýmto rozhodnutím správní rozhodnutí, jímž byla žádost o opravu chyb zamítnuta.

Proti tomuto usnesení podala žalobkyně kasační stížnost, ve které namítala, že soud rozhodl, aniž by bylo nařízeno jednání. Zároveň požádala aby jí byl pro řízení o kasační stížnosti ustanoven zástupce (advokát). Usnesením krajského soudu ze dne 2. 8. 2005, čj. 52 Ca 20/2005 – 64 bylo této žádosti vyhověno a zástupcem jí byla ustanovena advokátka Mgr. Jana Hladíková. Usnesením téhož soudu ze dne 25. 8. 2005, čj. 52 Ca 20/2005 – 66 pak byla stěžovatelka vyzvána k doplnění náležitostí kasační stížnosti. Podáním ze dne 23. 9. 2005 stěžovatelka, resp. její zástupkyně doplnila kasační stížnost, ve které mimo námitku nedostatku jednání před rozhodnutím vyslovila nesouhlas se stanoviskem soudu, že žalobou napadené rozhodnutí o zamítnutí návrhu na provedení opravy není rozhodnutím ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s. Dovozuje, že i takovéto rozhodnutí je schopno založit, měnit, rušit nebo závazně určit práva a povinnosti žalobkyně jakožto účastníka správního řízení. Nebyl proto dále důvod k odmítnutí žaloby.

Žalovaný ve vyjádření ke kasační stížnosti se ztotožnil s důvody, které v napadeném usnesení uvedl krajský soud, a navrhl, aby předmětná kasační stížnost byla zamítnuta. Nejvyšší správní soud se v prvé řadě zabýval otázkou, zda byly dány zákonné podmínky odmítnutí žaloby, tak jak dovodil krajský soud v napadeném usnesení a zda jsou tedy dány důvody kasační stížnosti podle § 103 odst. 1 písm. c) s. ř. s. jak dovozuje stěžovatelka. V tomto směru je možno plně odkázat na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 8. 2006, čj. 2 As 58/2005 – 125, ve kterém bylo vysloveno, že rozhodnutí o neprovedení opravy údajů v katastrálním operátu podle § 8 zákona ČNR č. 344/1992 Sb. (katastrálním zákonu) je rozhodnutím ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s. a nelze je vyloučit podle § 70 písm. a) s. ř. s. Toto rozhodnutí bylo publikováno pod č. 986/2006 Sb. NSS a je rovněž zveřejněno na www.nssoud.cz. Ani v této věci soud neshledal důvodu od tohoto právního názoru se odchýlit.

Za situace, kdy nemůže obstát závěr krajského soudu o tom, že o takovéto (přezkoumatelné) správní rozhodnutí se nejedná, a že je proto dán důvod k odmítnutí žaloby, a napadené usnesení bylo zrušeno a věc byla vrácena krajskému soudu k dalšímu řízení, je nadbytečné zabývat se další kasační námitkou, že před odložením žaloby mělo být nařízeno jednání.

Krajský soud je v dalším řízení vázán právním názorem vysloveným Nejvyšším správním soudem v tomto rozsudku (§ 110 odst. 3 s. ř. s.). O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodne krajský soud v novém rozhodnutí o věci samé (§ 110 odst. 2 s. ř. s.)

Poučení: Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 26. června 2007

JUDr. Petr Příhoda

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru