Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 As 56/2006Rozsudek NSS ze dne 12.09.2007

Způsob rozhodnutízrušeno a vráceno
Účastníci řízeníKrajský úřad Jihomoravského kraje
VěcPřestupky - zákon č. 200/1990 Sb.
Přestupky
Prejudikatura

1 As 27/2005 - 87


přidejte vlastní popisek

8 As 56/2006 - 45

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera v právní věci žalobce P. J., zastoupeného Mgr. Janou Řezáčovou, advokátkou se sídlem Znojmo, nám. Republiky 18, proti žalovanému Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, Brno, Žerotínovo nám. 3/5, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 16. 3. 2006, čj. 57 Ca 1/2006 – 21,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 16. 3. 2006, čj. 57 Ca 1/2006 – 21 se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Žalobou podanou u Krajského soudu v Brně se žalobce (dále též „stěžovatel“) domáhal přezkoumání a zrušení rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru dopravy ze dne 24. 10. 2005, čj. JMK39846/2005OD Mc, kterým bylo zamítnuto odvolání stěžovatele proti rozhodnutí Městského úřadu Znojmo, odboru dopravy ze dne 22. 8. 2005, čj. dopr. 25d2005771 Hoch jako opožděné (§ 60 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení).

Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 3. 1. 2006, čj. 57 Ca 1/2006 – 7 byl žalobce vyzván k upřesnění žaloby. Usnesením tohoto soudu z téhož dne, čj. 57 Ca 1/2006 – 8 byl žalobce vyzván k zaplacení soudního poplatku (ze žaloby). Podáním ze dne 2. 1. 2006 žalobce doplnil žalobu a dalším podáním ze dne 23. 1. 2006, doručeným krajskému soudu dne 24. 1. 2006 požádal o osvobození od soudních poplatků (se zřetelem na své majetkové a sociální poměry). Žalobci byl poté spolu s přípisem krajského soudu zaslán tiskopis – potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech s tím, že má tento tiskopis vyplnit a zaslat zpět soudu ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. Tato výzva byla doručena zástupkyni žalobce dne 30. 1. 2006.

Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 16. 3. 2006, čj. 57 Ca 1/2006 – 21 bylo řízení v této věci zastaveno. Krajský soud především poukázal na to, že ve stanovené lhůtě nebyl předložen vyplněný tiskopis Potvrzení. Soud tedy „měl za to,“ že soudní poplatek nebyl dosud zaplacen a proto dle § 47 písm. c) s. ř. s. za použití § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích řízení zastavil.

Proti tomuto (posledně uvedenému) usnesení krajského soudu podal žalobce kasační stížnost. V ní především namítá, že postup a tedy i napadené rozhodnutí krajského soudu jsou nesprávné. Tento soud měl nejprve ve smyslu § 36 odst. 3 s. ř. s. rozhodnout o žádosti žalobce o osvobození od soudních poplatků a teprve poté mohl řízení o žalobě zastavit.

Nejvyšší správní soud přezkoumal napadené usnesení krajského soudu, přičemž vycházel z následujících skutečností, úvah a závěrů.

Jak vyplývá z ustálené judikatury Nejvyššího správního soudu (viz. např. rozsudky tohoto soudu ze dne 26. 1. 2006, čj. 1 As 27/2005 – 87 a ze dne 12. 5. 2005, čj. 2 Afs 132/2004 - 91) v případě, že žalobce podal žádost o osvobození od soudních poplatků, musí krajský soud o této žádosti nejprve rozhodnout. Pokud pak proti usnesení o zamítnutí této žádosti žalobce podá kasační stížnost, je třeba vyčkat rozhodnutí Nejvyššího správního soudu o této stížnosti. Poté (po marném uplynutí lhůty k podání kasační stížnosti či po negativním rozhodnutí o kasační stížnosti proti tomuto zamítavému rozhodnutí krajského soudu), musí krajský soud opětovně vyzvat žalobce k zaplacení soudního poplatku s poučením o následcích nesplnění výzvy (na původní výzvu žalobce reagoval žádostí o osvobození od soudních poplatků). Teprve po marném uplynutí lhůty uvedené v této výzvě je možno řízení podle § 47 písm. c) s. ř. s. za použití § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích zastavit.

Protože krajský soud nepostupoval v souladu s těmito závěry a v důsledku toho je i usnesení napadené kasační stížností vadné, Nejvyšší správní soud toto usnesení zrušil a věc vrátil krajskému soudu k dalšímu řízení (§ 110 odst. 1 s. ř. s.). Krajský soud je vázán právním názorem vysloveným v tomto rozsudku (§ 110 odst. 3 s. ř. s.).

Poučení: Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 12. září 2007

JUDr. Petr Příhoda

předseda senátu

Tato rozhodnutí jsou publikována na www.nssoud.cz,posledně uvedené rozhodnutí i pod č. 608/2005 Sb. NSS.

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru