Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 As 54/2007 - 26Usnesení NSS ze dne 18.12.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníKrajský úřad Moravskoslezského kraje
VěcPozemky a zeměměřictví
Oprav. prostředek / ústav. stíž.
II. ÚS 558/2008

přidejte vlastní popisek

8 As 54/2007-26

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Petra Příhody a Mgr. Jana Passera v právní věci žalobce M. B., zastoupeného Mgr. Martinem Mojžíškem, advokátem ve Frýdku–Místku, Farní 15, proti žalovanému Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, Ostrava, 28. října 117, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 16. 7. 2007, čj. MSK 84773/2007, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu vOstravě ze dne 16. 8. 2007, čj. 22 Ca 256/2007–7,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalovaný rozhodnutím ze dne 16. 7. 2007, čj. MSK 84773/2007, zamítl odvolání žalobce a potvrdil rozhodnutí Magistrátu města Ostravy, odboru stavebně správního, ze dne 12. 4. 2007, čj. Správ/ÚSVŘ/289/07/Ing.Ba, kterým magistrát do 31. 8. 2007 přerušil řízení ve věci vyvlastnění vlastnického práva k pozemku parc. č. 1607/31 v k. ú. V., jehož je žalobce vlastníkem.

Žalobce napadl rozhodnutí žalovaného žalobou u Krajského soudu v Ostravě, který ji usnesením ze dne 16. 8. 2007, čj. 22 Ca 256/2007–7, odmítl. Žalobce (stěžovatel) brojil proti usnesení krajského soudu kasační stížností.

Kasační stížnost musí být podle § 106 odst. 2 s. ř. s. podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. Lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo roků končí v souladu s § 40 odst. 2 a 3 s. ř. s. uplynutím toho dne, jenž se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Kasační stížnost se podle § 106 odst. 4 s. ř. s. podává u soudu, který napadené rozhodnutí vydal; lhůta je zachována, byla-li kasační stížnost podána u Nejvyššího správního soudu. Lhůta je podle § 40 odst. 4 s. ř. s.

zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, popřípadě zvláštní poštovní licence anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit, nestanoví-li tento zákon jinak.

Ze soudního spisu vyplynulo, že písemné vyhotovení usnesení bylo doručeno zástupci stěžovatele v pátek 24. 8. 2007 (§ 42 odst. 2 s. ř. s. a § 48 odst. 3 o. s. ř. za použití § 50c odst. 4 o. s. ř. a § 42 odst. 5 s. ř. s.). Tento den určil počátek běhu lhůty pro podání kasační stížnosti a posledním dnem této lhůty tak byl pátek 7. 9. 2007. Přitom je nutno uvést, že den, kdy si zástupce stěžovatele písemnost fakticky převzal na poště (27. 8. 2007) je z hlediska běhu lhůty pro podání kasační stížnosti nepodstatný. Kasační stížnost byla soudu zaslána faxem teprve dne 10. 9. 2007 a téhož dne byla podána i k poštovní přepravě.

Nejvyšší správní soud odmítl z uvedených důvodů kasační stížnost jako opožděnou [§ 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s.].

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 18. prosince 2007

JUDr. Michal Mazanec

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru