Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 As 54/2006Rozsudek NSS ze dne 27.11.2007

Způsob rozhodnutízrušeno a vráceno
Účastníci řízeníÚřad pro ochranu hospodářské soutěže
Vodafone chech Republic a. s. (dříve Oskar Mobil, a. s.)
VěcTelekomunikace, spoje, pošta

přidejte vlastní popisek

8 As 54/2006 - 276

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera v právní věci žalobce V. C. R., a. s. (dříve Č. M., a. s., poté O. M., a. s.), proti žalovanému Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, Brno, tř. kpt. Jaroše 7, zastoupenému JUDr. Kristinou Škampovou, advokátkou se sídlem v Brně, Pellicova 8a, za účasti osoby zúčastněné na řízení T. C. R., a. s., o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 3. 11. 2005, čj. 31 Ca 107/2004 - 178,

takto:

Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 3. 11. 2005, čj. 31 Ca 107/2004 - 178 se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (žalovaného) ze dne 27. 10. 2003, čj. S 165/03-6152/03-ORP bylo vysloveno, že účastníci řízení společnosti Č. M. a. s. a T. C. R. a. s. uzavřeli smlouvu o propojení telekomunikačních zařízení a sítí ze dne 30. 12. 2006; v článcích 3.1, 6.6 a 7.1 (ve výroku tohoto správního rozhodnutí blíže specifikovaných) porušili v době od uzavření této smlouvy do 30. 6. 2001 ustanovení § 3 odst. 2 písm. a) zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a od 1. 7. 2001 do 31. 7. 2003 ustanovení § 3 odst. 2 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně

hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, uzavřením zakázaných dohod o nepřímém určení obchodních podmínek, které vedly k narušení hospodářské soutěže na trhu provozování veřejných telekomunikačních sítí. Za to byla společnosti Č. M., a. s. uložena pokuta v částce 4 500 000 Kč a společnosti T. C. R., a. s. pokuta ve výši 12 000 000 Kč.

K odvolání obou účastníků správního řízení rozhodnutím předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 15. 9. 2004, čj. R 38, 39/2003 byla změněna prvá část výroku rozhodnutí ze dne 27. 10. 2003 (zčásti odlišně formulováno deklarování porušení právní povinnosti uzavřením a následným plněním smlouvy o propojení telekomunikačních zařízení a sítí ze dne 20. 12. 2003), s tím, že v bodě 2. výroku (tj. o uložení pokut) se rozhodnutí potvrzuje.

Žalobou podanou u Krajského soudu v Brně se žalobce O. M., a. s. (nyní V. C. R., a. s.) domáhal přezkoumání a zrušení tohoto rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže s tím, aby bylo zrušeno i rozhodnutí žalovaného ze dne 27. 10. 2003.

Rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne 3. 11. 2005, čj. 31 Ca 107/2004 - 178 bylo vysloveno, že rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 15. 9. 2004, čj. R 38, 39/2003 a rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze den 27. 10. 2003, čj. S 165/03-6152/03-ORP jsou nicotná. Jak vyplývá z odůvodnění tohoto rozsudku, krajský soud po obsáhlejším právním rozboru dospěl k závěru, že posuzování souladu dotyčné smlouvy o propojení sítí dle § 38 a násl. zákona

č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích, ve znění pozdějších předpisů, s požadavky ochrany hospodářské soutěže, byl povolán Český telekomunikační úřad a nikoli „orgán jinak obecně příslušný – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže“.

Včas podanou kasační stížností se žalovaný domáhá přezkoumání a zrušení tohoto rozsudku. S obsáhlejší právní argumentací především dovozuje, že nemůže obstát závěr o nedostatku pravomoci Úřadu pro hospodářskou soutěž v daném případě a tudíž i o nicotnosti zmíněných správních rozhodnutí.

Žalobce ve vyjádření ke kasační stížnosti dovozuje, že má za to, že v projednávané věci byla dána pravomoc jak Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (na základě zákona č. 143/2001 Sb.), tak Českého telekomunikačního úřadu (na základě zákona č. 151/2000 Sb.). V podané žalobě namítal nedostatečné zjištění skutkové podstaty, jakož i to, že předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže se nedostatečně vypořádal s námitkou, že výše pokuty není úměrná míře porušení právní povinnosti.

Osoba zúčastněná na řízení ve vyjádření ke kasační stížnosti po rekapitulaci dosavadního průběhu řízení a obsahu i odůvodnění vydaných rozhodnutí rovněž (po podrobném zdůvodnění) dovozuje, že nelze souhlasit se závěrem krajského soudu o nedostatku pravomocí Úřadu pro hospodářskou soutěž. Navrhla proto, aby kasační stížností napadený rozsudek byl zrušen.

Nejvyšší správní soud přezkoumal tento rozsudek krajského soudu v rozsahu důvodů uplatněných v kasační stížnosti, přičemž vycházel z následujících skutečností, úvah a závěrů.

Především je nutno uvést, že v řízení vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 31 Ca 104/2004 bylo přezkoumáváno stejné správní rozhodnutí žalovaného a to k žalobě dalšího účastníka správního řízení společnosti T. C. R., a. s. Postavení osoby zúčastněné na řízení měla v této věci společnost V. C. R., a. s. (tehdy O. M., a. s.). Rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne 29. 12. 2005, čj. 31 Ca 104/2004 - 222 byla rovněž vyslovena nicotnost uvedených rozhodnutí ze dne 15. 9. 2004 a ze dne 27. 10. 2003. I proti tomuto rozsudku podal žalovaný kasační stížnost o které bylo rozhodnuto rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 9. 2007, čj. 5 As 51/2006 - 287 tak, že tento rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 29. 12. 2005, byl zrušen a věc byla vrácena tomuto soudu k dalšímu řízení.

Z odůvodnění tohoto rozsudku je zřejmé, že Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že nemůže obstát úvaha o nedostatku pravomoci žalovaného (stěžovatele) k posuzování souladu smlouvy o propojení sítí uzavřené dle § 38 a násl. zákona č. 151/2000 Sb. s požadavky ochrany hospodářské soutěže v době rozhodování žalovaného. Ani v této (nyní pojednávané) věci soud neshledal důvod od tohoto právního názoru se odchýlit. Za situace, kdy jde o stejné přezkoumávané rozhodnutí žalovaného a o stejný okruh subjektů, jen s rozdílným procesním postavením, je možné na tento rozsudek ze dne 26. 9. 2007 v plném rozsahu odkázat. To se týká i podrobnějšího uvedení námitek obsažených v kasační stížnosti a vyjádření k nim (jde o obsahově obdobná podání).

Proto Nejvyšší správní soud na základě kasační stížnosti žalovaného i rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 3. 11. 2005, čj. 31 Ca 107/2004 - 178 podle § 110 odst. 1 s. ř. s. zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení. V něm je krajský soud vázán právním názorem Nejvyššího správního soudu.

O náhradě nákladů řízení o této kasační stížnosti rozhodne krajský soud v novém rozhodnutí (§ 110 odst. 2 s. ř. s.).

Poučení: Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 27. listopadu 2007

JUDr. Petr Příhoda

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru