Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 As 52/2014 - 28Usnesení NSS ze dne 26.06.2014

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníKrajské ředitelství policie Středočeského kraje
Ministerstvo vnitra
VěcProcesní

přidejte vlastní popisek

8 As 52/2014 - 28

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Michala Mazance v právní věci žalobce: M. H., zastoupen JUDr. Vladimírou Smetanovou, advokátkou se sídlem Vodičkova 20, Praha 1, proti žalovanému: 1) Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, se sídlem Na Baních 1535, Praha 5, 2) Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, proti rozhodnutí ředitele žalovaného 1) ze dne 6. 12. 2013, čj. KRPS-185336-33/ČJ-2011-0100KR-PK, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 5. 3. 2014, čj. 3 Ad 5/2014 - 21,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žalobci se vrací část zaplaceného soudního poplatku za kasační stížnost ve výši 4000 Kč, která mu bude vrácena z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení, a to k rukám zástupkyně žalobce JUDr. Vladimíry Smetanové, advokátky se sídlem Vodičkova 20, Praha 1.

Odůvodnění:

[1] Ředitel Krajského ředitelství policie Středočeského kraje ve věcech služebního poměru zamítl odvolání žalobce proti rozhodnutí náměstka ředitele Krajského ředitelství policie Středočeského kraje pro ekonomiku ve věcech služebního poměru ze dne 29. 7. 2013, čj. KRPS-185336-25/ČJ-2011-0100VO-RG42, ve věci náhrady škody podle § 101 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.

[2] Rozhodnutí žalovaného 1) napadl žalobce žalobou u Městského soudu v Praze. Městský soud v Praze usnesením ze dne 5. 3. 2014, čj. 3 Ad 5/2014 – 21, věc postoupil Krajskému soudu v Praze jako soudu místně příslušnému.

[3] Proti usnesení městského soudu podal žalobce (stěžovatel) kasační stížnost z důvodů vymezených v § 103 odst. 1 písm. a), b) a d) s. ř. s. Stěžovatel podáním doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 18. 6. 2014 vzal kasační stížnost v plném rozsahu zpět.

[4] Podle § 37 odst. 4 s. ř. s. může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Podle § 120 s. ř. s. platí tato ustanovení přiměřeně i pro řízení o kasační stížnosti.

[5] Jelikož v posuzované věci stěžovatel vzal kasační stížnost v plném rozsahu zpět v době, kdy o ní dosud nebylo Nejvyšším správním soudem rozhodnuto, zdejší soud zastavil řízení v této věci podle § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s.

[6] O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl na základě § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení o kasační stížnosti zastaveno.

[7] Podle § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek za řízení, který je splatný podáním kasační stížnosti, snížený o 20 %, nejméně však o 1000 Kč, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním. Nejvyšší správní soud proto rozhodl o vrácení části zaplaceného soudního poplatku ve výši 4000 Kč žalobci, a to k rukám jeho zástupkyně JUDr. Vladimíry Smetanové. Podle § 10a odst. 1 zákona o soudních poplatcích se soudní poplatek vrací ve lhůtě 30 dnů od právní moci rozhodnutí, kterým bylo o vrácení rozhodnuto.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 26. června 2014

JUDr. Jan Passer

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru