Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 As 52/2010 - 60Usnesení NSS ze dne 14.01.2011

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníRada pro rozhlasové a televizní vysílání
CET 21 spol.s r. o.
VěcTisk, rozhlas, televize

přidejte vlastní popisek

8 As 52/2010 - 60

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Michala Mazance, v právní věci žalobce: CET 21, spol. s r.o., se sídlem Kříženeckého náměstí 1078/5, Praha 5, zastoupeného JUDr. Vladimírem Kroupou, advokátem v Praze, Zavadilova 1925/15, proti žalovanému: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, se sídlem Škrétova 44/6, Praha 2, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 13. 5. 2009, čj. hol/3901/09, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 12. 1. 2010, čj. 11 Ca 194/2009 - 39,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalovaný rozhodnutím ze dne 13. 5. 2009, čj. hol/3901/09, uložil žalobci pokutu ve výši 50 000 Kč za porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, neboť označením sponzora DERMACOL, produkt Aquadream (sponzor upoutávky, mutace 1), vysílaným premiérově dne 13. 9. 2008 v 17:21:21 hodin na programu Nova, porušil povinnost zajistit, aby reklamy a teleshopping byly rozeznatelné, u provozovatele televizního vysílání zřetelně zvukově, obrazově či zvukově-obrazově oddělené od ostatních částí programu. Zároveň uložil žalobci povinnost uhradit paušální částku nákladů správního řízení.

Rozhodnutí žalovaného napadl žalobce žalobou u Městského soudu v Praze. Nesouhlasil s právní kvalifikací skutku, tedy se závěrem žalovaného, že sponzorský vzkaz je reklamou. Rozhodnutí žalovaného označil za nezákonné, neboť výrok rozhodnutí nespecifikuje dostatečným způsobem delikt, za který byla žalobci uložena sankce. Žalovaný při stanovení výše pokuty rovněž nepostupoval v souladu se zákonem. Při hodnocení kritérií rozhodných pro stanovení výše pokuty opomenul hodnotit kritérium postavení provozovatele vysílání na mediálním trhu se zřetelem k jeho odpovědnosti vůči divácké veřejnosti v oblasti informací, výchovy, kultury a zábavy.

Městský soud v Praze rozsudkem z 12. 1. 2010 rozhodnutí žalovaného zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Uzavřel, že odvysílané označení sponzora je svou povahou reklamou. Napadené rozhodnutí považoval za nepřezkoumatelné, neboť ve výroku rozhodnutí není dostatečným způsobem popsán skutek, za který byla žalobci uložena pokuta. Žalovaný neuvedl v odůvodnění rozhodnutí konkrétní důvody, které ho vedly k uložení sankce právě ve výši 50 000 Kč.

Rozsudek městského soudu napadl žalovaný (stěžovatel) kasační stížností, která však neobsahovala zákonné náležitosti (§ 106 odst. 1 s. ř. s.). Stěžovatel též nedoložil povinné zastoupení advokátem, případně neprokázal, že zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, má vysokoškolské právnické vzdělání (§ 105 odst. 2 s. ř. s.). Městský soud proto vyzval stěžovatele usnesením z 19. 2. 2010, čj. 11 Ca 194/2009 - 52, aby ve lhůtě do jednoho měsíce ode dne doručení usnesení odstranil v usnesení vyjmenované nedostatky kasační stížnosti. Současně poučil stěžovatele o možných následcích spojených s neodstraněním vad kasační stížnosti.

Usnesení bylo stěžovateli doručeno 2. 3. 2010. Stěžovatel však ve stanovené lhůtě, ani později, kasační stížnost nedoplnil. Podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. soud odmítne návrh mimo jiné tehdy, jestliže nejsou splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek nebyl přes výzvu soudu odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat. Jednou z podmínek řízení je existence řádného návrhu, který lze v řízení projednat, v tomto případě kasační stížnosti. Neuvedení údaje o rozsahu a důvodech, pro které stěžovatel rozhodnutí městského soudu napadá, brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Stěžovatel rovněž neprokázal, že je v řízení o kasační stížnosti zastoupen resp. že za něj jedná osoba s vysokoškolským právnickým vzděláním, které je podle zvláštních právních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie. Jelikož nedostatky kasační stížnosti nebyly přes výzvu soudu odstraněny a z tohoto důvodu nelze v řízení pokračovat, Nejvyšší správní soud kasační stížnost v souladu s § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 14. ledna 2011

JUDr. Jan Passer

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru