Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 As 48/2011 - 61Usnesení NSS ze dne 06.12.2011

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníTop. Spirit, a.s.
VěcStavební zákon

přidejte vlastní popisek

8 As 48/2011 - 61

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Michala Mazance v právní věci žalobce: Top. Spirit, a. s., se sídlem Milevská 1695/7, Praha 4, zastoupen Mgr. Danou Čihákovou, advokátkou se sídlem Jungmannova 24, Praha 1, proti žalovanému: Ing. arch. M. T., zastoupen JUDr. Robertem Hošťálkem, advokátem se sídlem Žacléřská 1040/1, Praha 9, za účasti osoby zúčastněné na řízení: ADARKON, a. s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4 – Nusle, zastoupen JUDr. Robertem Hošťálkem, advokátem se sídlem Žacléřská 1040/1, Praha 9, o žalobě proti certifikátu vydanému žalovaným dne 14. 6. 2010, čj. 711022, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 8. 3. 2011, čj. 5 A 220/2010 - 30,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Žalovaný jako autorizovaný inspektor vydal dne 14. 6. 2020 pod čj. 711022 podle § 117 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 10 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, certifikát ve věci „Dostavba areálu EMPIRIA, etapa III, administrativní budova CITY ELEMENT – C2, včetně komunikací a zpevněných ploch na pozemcích parc. č. 1052/244, 1052/258, 1110, 1133/12 a 1138 v k. ú. Krč, v Praze 4 – Pankrác“.

[2] Žalobce napadl předmětný certifikát žalobou u Městského soudu v Praze, který ji usnesením ze dne 8. 3. 2011, čj. 5 A 220/2010 - 30, odmítl a současně věc postoupil Ministerstvu pro místní rozvoj.

[3] Proti usnesení městského soudu podal žalovaný (stěžovatel) kasační stížnost z důvodu podle § 103 odst. 1 písm. e) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“).

[4] Podáním ze dne 24. 10. 2011, doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 26. 10. 2011, vzal stěžovatel kasační stížnost zpět.

[5] Podle § 37 odst. 4 s. ř. s. může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Podle ustanovení § 120 s. ř. s. platí tato ustanovení přiměřeně i pro řízení o kasační stížnosti.

[6] Jelikož v posuzované věci stěžovatel prostřednictvím svého zástupce vzal kasační stížnost v plném rozsahu zpět v době, kdy o ní dosud nebylo Nejvyšším správním soudem rozhodnuto, zdejší soud zastavil řízení v této věci podle citovaného ustanovení § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s.

[7] O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl podle § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení o kasační stížnosti zastaveno.

[8] O vrácení zaplaceného soudního poplatku rozhodne ve smyslu § 10 odst. 3 a 5 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích Městský soud v Praze, jehož příslušnost v této věci je dána § 3 odst. 4 téhož zákona, podle něhož ve věcech poplatků za řízení o kasační stížnosti rozhoduje krajský soud.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 6. prosince 2011

JUDr. Jan Passer

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru