Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 As 47/2008 - 39Usnesení NSS ze dne 25.11.2008

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníKrajský úřad Jihomoravského kraje
Město Slavkov u Brna
VěcPrávo na informace
Oprav. prostředek / ústav. stíž.
IV. ÚS 368/2009

přidejte vlastní popisek

8 As 47/2008 - 39

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a JUDr. Jana Passera v právní věci žalobce: A. H., proti žalovaným: 1) Krajský úřad Jihomoravského kraje, se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, Brno, a 2) město Slavkov u Brna, se sídlem Palackého náměstí 260, Slavkov u Brna, v řízení o žalobě ze dne 2. 6. 2008, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 15. 8. 2008, čj. 29 Ca 137/2008 - 26,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou ze dne 2. 6. 2008 domáhal u Krajského soudu v Brně přezkoumání a zrušení úkonů žalovaných označených žalobcem jako rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru kontrolního a správního, čj. JMK 53 719/2008 ze dne 30. 4. 2008 a rozhodnutí města Slavkov u Brna, čj. Taj/9495-08/2949-08/Vil ze dne 21. 4. 2008 o B. M. Krajský soud v Brně usnesením ze dne 15. 8. 2008, čj. 29 Ca 137/2008 - 26, žalobu odmítl. Žalobce (stěžovatel) brojil proti usnesení krajského soudu kasační stížností.

Nejvyšší správní soud se kasační stížností musel zabývat nejprve z hlediska její přípustnosti, tzn. z hlediska splnění podmínek řízení. Uzavřel přitom, že kasační stížnost nebyla podána včas a je proto nepřípustná.

Ze soudního spisu vyplynulo, že písemné vyhotovení usnesení se podle § 46 odst. 3 o. s. ř. za použití § 50c odst. 4 o. s. ř. a § 42 odst. 5 s. ř. s. považuje za doručené stěžovateli dne 2. 10. 2008. Fakticky stěžovatel usnesení na poště převzal dne 4. 10. 2008.

Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout. V souladu s § 40 odst. 2 a 3 s. ř. s. končí lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo roků uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Podle § 106 odst. 4 se kasační stížnost podává u soudu, který napadené rozhodnutí vydal; lhůta je zachována, byla-li kasační stížnost podána u Nejvyššího správního soudu. Lhůta je podle § 40 odst. 4 s. ř. s. zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, popřípadě zvláštní poštovní licence anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit, nestanoví-li tento zákon jinak. Podle § 37 odst. 2 věty první s. ř. s. lze podání obsahující úkon, jímž se disponuje řízením nebo jeho předmětem, provést písemně, ústně do protokolu, popřípadě v elektronické formě podepsané elektronicky podle zvláštního zákona.

Vzhledem k tomu, že dnem, který určil počátek běhu lhůty pro podání kasační stížnosti, byl čtvrtek 2. 10. 2008, byl posledním dnem lhůty pro podání kasační stížnosti čtvrtek 16. 10. 2008. Přitom je nutno uvést, že den faktického doručení písemného vyhotovení usnesení je z hlediska běhu lhůty pro podání kasační stížnosti nepodstatný. Stěžovatel podal kasační stížnost v elektronické formě podepsané elektronicky podle zvláštního zákona v pondělí 20. 10. 2008. Kasační stížnost tak byla podána až po uplynutí zákonem stanovené lhůty, současně platí, že zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout (§ 106 odst. 2 in fine s. ř. s.).

Z výše uvedených důvodů Nejvyšší správní soud kasační stížnost jako opožděnou odmítl [§ 46 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 120 s. ř. s.].

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s., podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 25. listopadu 2008

JUDr. Petr Příhoda

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru