Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 As 46/2006 - 57Rozsudek NSS ze dne 26.02.2008

Způsob rozhodnutízrušeno a vráceno
Účastníci řízeníZeměměřický a katastrální inspektorát v Pardubicích
VěcPozemky a zeměměřictví
Prejudikatura

5 Ads 58/2003


přidejte vlastní popisek

8 As 46/2006-57

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEMREPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Petra Příhody a Mgr. Jana Passera v právní věci žalobkyně: L. B., zastoupené JUDr. Alenou Jirovcovou, advokátkou se sídlem Šafaříkova 161, Jičín, proti žalovanému: Zeměměřický a katastrální inspektorát v Pardubicích, se sídlem Čechovo nábř. 1791, Pardubice, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 10. 12. 2004, čj. O-105/324/2004, o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích, ze dne 14. 6. 2006, čj. 52 Ca 30/2006 - 29,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích, ze dne 14. 6. 2006, čj. 52 Ca 30/2006 - 29, se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Rozhodnutím ze dne 10. 12. 2004, čj. O-105/324/2004, žalovaný zamítl odvolání žalobkyně proti rozhodnutí Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín, ze dne 10. 9. 2004, čj. OR-322/2004-604/2, kterým bylo rozhodnuto o námitkách žalobkyně proti výsledkům obnoveného katastrálního operátu.

Žalobkyně napadla rozhodnutí žalovaného žalobou u Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích, který ji usnesením ze dne 14. 6. 2006, čj. 52 Ca 30/2006 - 29, odmítl [§ 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s.]. Uvedl, že ke dni vydání usnesení je ve stejné věci, tj. v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného, vedeno soudní řízení u jiného soudu. Žalobkyně se totiž domáhala zrušení rozhodnutí žalovaného žalobou u Okresního soudu v Jičíně, který usnesením ze dne 5. 4. 2006, čj. 5 C 16/2005 - 62, řízení zastavil a uložil žalobkyni povinnost nahradit druhému žalovanému (Agropodnik a. s. Jičín) náklady řízení. Žalobkyně se odvolala proti výroku o náhradě nákladů řízení.

Krajský soud v nyní posuzované věci konstatoval, že řízení vedené u Okresního soudu v Jičíně nebylo dosud pravomocně ukončeno a vyslovil nesplnění podmínek řízení z důvodu litispendence.

Žalobkyně (stěžovatelka) brojila proti usnesení krajského soudu kasační stížností, opírající se o stížní důvod podle § 103 odst. 1 písm. e) s. ř. s., tj. nezákonnost rozhodnutí o odmítnutí návrhu. Uvedla, že její odvolání proti usnesení Okresního soudu v Jičíně směřovalo pouze proti výroku o náhradě nákladů řízení druhému žalovanému (výrok III.) a zbývající dva výroky, tj. zejm. výrok o zastavení řízení (výrok I.) a výrok o náhradě nákladů řízení prvnímu žalovanému (P. H.) a třetímu žalovanému (Obec Staré Místo) (výrok II.) nebyly napadeny. Dále dodala, že v době podání kasační stížnosti již Krajský soud v Hradci Králové v civilní věci rozhodl o odvolání v její prospěch (usnesení ze dne 31. 5. 2006, čj. 25 Co 238/2006 – 70).

Žalovaný se ztotožnil se závěrem krajského soudu a navrhl zamítnutí kasační stížnosti.

Nejvyšší správní soud přezkoumal napadené usnesení krajského soudu v souladu s § 109 odst. 2 a 3 s. ř. s., vázán rozsahem a důvody, které stěžovatelka uplatnila v kasační stížnosti. Neshledal přitom vady podle § 109 odst. 3 s. ř. s., k nimž by musel přihlédnout z úřední povinnosti.

Kasační stížnost je důvodná.

Ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. upravuje jako jednu z tzv. negativních podmínek řízení překážku zahájeného řízení (litispendence), která brání tomu, aby po zahájení řízení probíhalo u soudu o téže věci jiné řízení. Soud k této překážce přihlíží kdykoliv za řízení, její existence představuje neodstranitelný nedostatek podmínek řízení. Jedná se o uplatnění zásady obecně platné v každém soudním řízení, jež brání dvojímu projednání a rozhodování o témže předmětu řízení mezi týmiž účastníky.

Ze spisů občanského soudního řízení vyplývá, že předmětem řízení bylo rozhodování o žalobě stěžovatelky proti rozhodnutí žalovaného ze dne 10. 12. 2004, čj. O-105/324/2004.

Ze soudního spisu dále vyplývá, že žalobkyně napadla usnesení Okresního soudu v Jičíně o zastavení řízení odvoláním, kterým brojila proti výroku o náhradě nákladů řízení druhému žalovanému (výrok III.). Zbývající dva výroky citovaného usnesení Okresního soudu v Jičíně ve věci samé, tj. výrok o zastavení řízení (výrok I.) a výrok o náhradě nákladů řízení prvnímu a třetímu žalovanému (výrok II.) stěžovatelka nenapadla a tyto nabyly právní moci dne 3. 5. 2006 [§ 206 odst. 3 o. s. ř.].

Nejvyšší správní soud konstatuje, že výše uvedené skutečnosti nezakládají zákonné důvody pro odmítnutí žaloby z důvodu překážky litispendence. Výrok o zastavení řízení byl i přes podané odvolání do výroku o náhradě nákladů řízení v právní moci a již jen z tohoto důvodu nelze souhlasit s krajským soudem, že projednání věci bránila překážka řízení zahájeného u Okresního soudu v Jičíně pod sp. zn. 5 C 16/2005. Tento závěr lze přitom učinit, aniž by Nejvyšší správní soud musel rozvinout související úvahu, zda může vůbec vzniknout překážka listispendence z důvodu řízení paralelně vedených na jedné straně civilním soudem a na druhé straně správním soudem.

Nejvyšší správní soud se dále zabýval otázkou, zda v dané věci není splněn důvod pro odmítnutí žaloby z důvodu existence meritorního soudního rozhodnutí v téže věci.

Meritorním rozhodnutím je třeba v případě správního soudnictví rozumět především rozsudek, usnesení pouze tehdy, rozhoduje-li se jím ve věci (§ 53 odst. 1 s. ř. s.). Okresní soud v Jičíně rozhodl o žalobě usnesením o zastavení řízení, které nemůže založit překážku věci rozsouzené, neboť jím nebyla věcně přezkoumána zákonnost napadeného rozhodnutí a o žalobě tak nebylo rozhodnuto meritorním rozhodnutím (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 1. 2005, čj. 1 Afs 30/2004 - 71, č. 538/2005 Sb. NSS).

Nejvyšší správní soud nepřisvědčil krajskému soudu v závěru o neodstranitelné překážce řízení [§ 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s.], shledal kasační stížnost důvodnou, proto napadené usnesení podle § 110 odst. 1 věty první s. ř. s. zrušil a věc vrátil krajskému soudu k dalšímu řízení.

Pouze pro úplnost Nejvyšší správní soud připomíná, že v žalobě podané u Okresního soudu v Jičíně byli označeni za další účastníky řízení P. H., Agropodnik a. s. Jičín a Obec Staré Místo. Krajský soud v dalším řízení posoudí podle obsahu žaloby a spisů, zda těmto osobám nepřísluší postavení osob zúčastněných na řízení (§ 34 s. ř. s.).

O náhradě nákladů řízení o této kasační stížnosti rozhodne krajský soud v novém rozhodnutí (§ 110 odst. 2 s. ř. s.).

Poučení: Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 26. února 2008

JUDr. Michal Mazanec

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru