Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 As 43/2009 - 86Usnesení NSS ze dne 26.11.2009

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníKrajský úřad Jihomoravského kraje
VěcPrávo na informace

přidejte vlastní popisek

8 As 43/2009 - 88

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Jana Passera a JUDr. Michala Mazance, v právní věci žalobce: A. H., proti žalovanému: Krajský úřad Jihomoravského kraje, se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, Brno, proti rozhodnutím žalovaného ze dne 24. 6. 2008, čj. JMK 85085/2008, a ze dne 24. 7. 2008, čj. JMK 98796/2008, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 24. 4. 2009, čj. 29 Ca 216/2008 - 47,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce napadl shora označená rozhodnutí žalovaného žalobou u Krajského soudu v Brně, který ji usnesením ze dne 24. 4. 2009, čj. 29 Ca 216/2008 - 47, odmítl. Žalobce (stěžovatel) brojil proti usnesení krajského soudu kasační stížností.

Nejvyšší správní soud se kasační stížností musel zabývat nejprve z hlediska její přípustnosti, tzn. z hlediska splnění podmínek řízení. Uzavřel přitom, že kasační stížnost nelze projednat, protože stěžovatel není v rozporu s § 105 odst. 2 s. ř. s. zastoupen advokátem.

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Ze soudního spisu vyplývá, že krajský soud vyzval stěžovatele v rámci postupu podle § 108 odst. 1 s. ř. s. usnesením ze dne 28. 7. 2009, čj. 29 Ca 216/2008 - 64, mj. k tomu, „aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení zaslal soudu plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o podané kasační stížnosti, případně doložil pověření svého zaměstnance s vysokoškolským právnickým vzděláním, včetně dokladu prokazujícího toto vzdělání“. Zároveň poučil stěžovatele, že nevyhoví-li této výzvě bude kasační stížnost odmítnuta. Usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 31. 7. 2009, jak vyplývá z doručenky založené ve spisu (§ 50 odst. 1 o. s. ř. ve spojení s § 42 odst. 5 s. ř. s.).

Stěžovatel přes uvedenou výzvu nedoložil plnou moc udělenou advokátovi pro řízení o kasační stížnosti. Stejně tak neprokázal (a ostatně ani netvrdil), že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie.

Nedoložení zastoupení stěžovatele, požadované § 105 odst. 2 s. ř. s., brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn. Nejvyšší správní soud proto odmítl kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s.

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s., podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 26. listopadu 2009

JUDr. Petr Příhoda

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru