Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 As 42/2006 - 58Usnesení NSS ze dne 12.11.2007

Způsob rozhodnutípřerušeno
Účastníci řízeníPolicie ČR, Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie
VěcPobyt cizinců

přidejte vlastní popisek

8 As 42/2006 - 74

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudů JUDr. Michala Mazance a JUDr. Jana Passera v právní věci žalobců: a) N. X. T., b) D. A., oba zastoupeni Mgr. Markem Sedlákem, advokátem se sídlem Brno, Příkop 8, proti žalované: Policii České republiky, Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie, Praha 3, Olšanská 2, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 30. 11. 2005, čj. SCPP 4320/C-255-2005, o kasační stížnosti žalobců proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 18. 5. 2006, čj. 8 Ca 339/2005 – 25,

takto:

I. V řízení se pokračuje. II. Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 18. 5. 2006, čj. 8 Ca 339/2005 – 25 se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Rozhodnutím Oblastního ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie Brno, oddělení cizinecké policie Znojmo ze dne 9. 9. 2005, čj. SCPP-9/BR-XIII-SV-2005 bylo žalobci ad a) uloženo správní vyhoštění z přechodného pobytu s dobou platnosti na čtyři roky ode dne, kdy toto rozhodnutí nabylo právní moci. Doba vycestování z území České republiky nebyla stanovena s poukazem na § 118 odst. 1 a § 128 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů.

Rozhodnutím žalované ze dne 30. 11. 2005, čj. SCPP-4320/C-255-2005 bylo k odvolání obou žalobců změněno uvedené rozhodnutí správního orgánu prvého stupně v části týkající se stanovení doby vycestování z území České republiky s tím, že v ostatních částech zůstává odvoláním napadené správní rozhodnutí beze změny.

Žalobou podanou u městského soudu se žalobci ve správním soudnictví domáhali přezkoumání a zrušení tohoto rozhodnutí žalovaného s tím, aby bylo zároveň zrušeno i rozhodnutí správního orgánu prvého stupně. Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 18. 5. 2006, čj. 8 Ca 339/2005 – 25 byla žaloba obou žalobců odmítnuta, a to s poukazem na § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. ve spojení s § 171 písm. c) zákona č. 326/1999 Sb. s tím, že žalobou napadené správní rozhodnutí je vyloučeno z přezkumu soudem ve správním soudnictví.

Kasační stížností se oba žalobci (dále též stěžovatelé) domáhali zrušení tohoto usnesení městského soudu. Protože Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že § 171 odst. 1 písm. c) zákona č. 326/1999 Sb. [do nabytí účinnosti zákona č. 161/2006 Sb., § 171 písm. c] odporuje ústavním předpisům, podal podle § 64 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu návrh na zrušení tohoto ustanovení (viz podání ze dne 8. 11. 2007, čj. 8 As 42/2006 – 52). Usnesením ze dne 12. 11. 2007, čj. 8 As 42/2006 – 58 bylo řízení v souladu s § 48 odst. 1 písm. a) s. ř. s.

přerušeno.

Nálezem Ústavního soudu ze dne 9. 12. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 26/07 bylo vysloveno, že ustanovení § 171 odst. 1 písm. c) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů ve znění zákona č. 161/2006 Sb., se ruší dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů. I Ústavní soud dospěl k závěru, že toto ustanovení je v rozporu s článkem 36 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (blíže viz tento nález).

Proto bylo kasační stížností napadené usnesení Městského soudu v Praze, opírající se u obou žalobců toliko o toto ustanovení zrušeno a věc byla vrácena tomuto soudu k dalšímu řízení.

V novém rozhodnutí městský soud rozhodne rovněž o náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 110 odst. 2 s. ř. s.).

Poučení: Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 28. ledna 2009

JUDr. Petr Příhoda

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru