Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 As 328/2018 - 26Usnesení NSS ze dne 16.01.2019

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníZATEPLENÍ, REVITALIZACE PEKSTAV s.r.o.
Krajský úřad Jihomoravského kraje
VěcPřestupky - zákon č. 200/1990 Sb.
Přestupky

přidejte vlastní popisek

8 As 328/2018-26

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Mikeše, Ph.D., a soudců JUDr. Miloslava Výborného a JUDr. Milana Podhrázkého, Ph.D., v právní věci žalobkyně: ZATEPLENÍ, REVITALIZACE PEKSTAV s.r.o., se sídlem Králova 279/9, Brno, zast. Mgr. Václavem Voříškem, advokátem se sídlem Ledčická 649/15, Praha 8, proti žalovanému: Krajský úřad Jihomoravského kraje, se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, Brno, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 1. 8. 2017, čj. JMK 111305/2017, sp. zn. S-JMK 102373/2017/OD/VW, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 30. 8. 2018, čj. 73 A 46/2017-59,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobkyni se vrací zaplacený soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5 000 Kč, který jí bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu k rukám jejího právního zástupce Mgr. Václava Voříška, advokáta, a to ve lhůtě 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

[1] Žalobkyně (dále „stěžovatelka“) podala žalobu u Krajského soudu v Brně (dále jen „krajský soud“). Výše uvedeným rozsudkem byla tato žaloba zamítnuta jako nedůvodná podle § 78 odst. 7 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“). Proti tomuto rozsudku nyní stěžovatelka brojí kasační stížností.

[2] Jelikož podaná kasační stížnost neobsahovala důvody, pro které stěžovatelka napadá rozsudek krajského soudu, Nejvyšší správní soud ji usnesením ze dne 4. 12. 2018, čj. 8 As 328/2018-19, vyzval, aby tuto vadu kasační stížnosti odstranila. Současně ji poučil o následku nevyhovění této výzvy ve stanovené lhůtě, jímž je odmítnutí kasační stížnosti.

[3] Usnesení s výzvou k doplnění kasační stížnosti bylo stěžovatelce prostřednictvím jejího zástupce doručeno dne 4. 12. 2018. Posledním dnem určené měsíční lhůty k doplnění kasační stížnosti byl pátek 4. 1. 2019. V této lhůtě však stěžovatelka svou kasační stížnost nedoplnila o důvody, pro které napadá rozsudek krajského soudu. Jen v této lhůtě bylo možné rozšířit důvody kasační stížnosti (§ 106 odst. 3 věta druhá s. ř. s.).

[4] Pro nedoplnění důvodů, pro které stěžovatelka napadá rozsudek krajského soudu, není možné v řízení pokračovat, Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl dle § 37 odst. 5 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., neboť stěžovatelka tuto vadu ani k výzvě v určené lhůtě neodstranila.

[5] Výrok o nákladech řízení vychází z § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., dle nichž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

[6] Stěžovatelka za kasační stížnost zaplatila soudní poplatek ve výši 5 000 Kč. Jelikož byla kasační stížnost odmítnuta, aniž by jejímu odmítnutí předcházelo jednání, Nejvyšší správní soud rozhodl o vrácení tohoto soudního poplatku dle § 10 odst. 3 věty poslední zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Třicetidenní lhůta k vrácení tohoto poplatku vychází z § 10a odst. 1 stejného zákona.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 16. ledna 2019

JUDr. Petr Mikeš, Ph.D.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru