Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 As 32/2021 - 11Usnesení NSS ze dne 22.01.2021

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníÚřad pro ochranu hospodářské soutěže
Městská část Praha 4
VěcOchrana hospodářské soutěže a veřejné zakázky

přidejte vlastní popisek

8 As 32/2021-11

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Milana Podhrázkého a soudců Jitky Zavřelové a Petra Mikeše v právní věci žalobkyně: Městská část Praha 4, se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4, proti žalovanému: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, se sídlem třída Kpt. Jaroše 7, Brno, proti rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 9. 3. 2018, čj. ÚOHS-R84/2017/VP-07299/2018/310/TFr, o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 21. 12. 2020, čj. 29 Af 47/2018-102,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Žalovaný (dále „stěžovatel“) se kasační stížností domáhal přezkumu v záhlaví označeného rozsudku Krajského soudu v Brně. Tímto rozsudkem bylo zrušeno v záhlaví označené rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o rozkladu, jakož i prvostupňové rozhodnutí žalovaného ze dne 20. 4. 2017 o přestupku, a věc byla stěžovateli vrácena k dalšímu řízení.

[2] Podáním ze dne 13. 1. 2021, které bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno téhož dne, vzal stěžovatel podanou kasační stížnost v plném rozsahu zpět.

[3] V souladu s dispoziční zásadou, jíž je správní soudnictví ovládáno, navrhovatel (zde stěžovatel) disponuje řízením nebo jeho předmětem, a tedy může vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl (§ 37 odst. 4 zákona s. ř. s.) Podle § 47 písm. a) s. ř. s. vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět, soud usnesením řízení zastaví.

[4] Vzhledem k tomu, že projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, je jednoznačný a nevzbuzuje žádné pochybnosti, Nejvyšší správní soud v souladu s § 47 písm. a) s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., řízení o kasační stížnosti zastavil.

[5] O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 3 věty první s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s., podle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 22. ledna 2021

Milan Podhrázký

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru