Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 As 293/2020 - 21Usnesení NSS ze dne 24.02.2021

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcStátní občanství

přidejte vlastní popisek

8 As 293/2020-21

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Petra Mikeše a soudců Milana Podhrázkého a Jitky Zavřelové v právní věci žalobkyně: M. L., zast. JUDr. Pavlem Bohorodčanerem, advokátem se sídlem Na Neklance 3232/38, Praha 5, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem náměstí Hrdinů 3, Praha 4, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 5. 10. 2018, čj. VS-6406/833/2-2015, o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 3. 12. 2020, čj. 62 A 169/2018-46,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Kasační stížností brojí žalobkyně (dále „stěžovatelka“) proti v záhlaví uvedenému rozsudku Krajského soudu v Brně, kterým byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí žalovaného specifikovanému v záhlaví.

[2] Stěžovatelka společně s podanou kasační stížností neuhradila soudní poplatek, proto ji Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 6. 1. 2021, čj. 8 As 293/2020-12, vyzval k uhrazení soudního poplatku ve lhůtě 15 dní od doručení daného usnesení. Toto usnesení bylo stěžovatelce prostřednictvím jejího zástupce doručeno dne 6. 1. 2021.

[3] Dle § 2 odst. 2 písm. b) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), je ve věcech správního soudnictví poplatníkem poplatku za řízení ten, kdo podal kasační stížnost. U poplatku za řízení vzniká poplatková povinnost podáním kasační stížnosti a tímto okamžikem je též poplatek splatný [§ 4 odst. 1 písm. d) a § 7 odst. 1 zákona o soudních poplatcích]. Tento poplatek je dle položky č. 19 sazebníku poplatků, který tvoří přílohu k zákonu o soudních poplatcích, zpoplatněn částkou 5 000 Kč.

[4] Dle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí v délce alespoň 15 dnů; výjimečně může soud určit lhůtu kratší. Po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. K zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží. Dle § 9 odst. 3 citovaného zákona soud poplatníka ve výzvě poučí o tom, že řízení zastaví, jestliže poplatek nebude ve stanovené lhůtě zaplacen.

[5] Podle pravidel pro počítání lhůt uvedených v § 40 odst. 1 ve spojení s § 40 odst. 3 s. ř. s. lhůta k úhradě soudního poplatku uplynula dne 21. 1. 2021. Stěžovatelka v této lhůtě soudní poplatek nezaplatila, a proto Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti zastavil podle § 47 písm. c) ve spojení s § 120 s. ř. s. a ve spojení s § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích.

[6] O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3 věty první s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. tak, že žádný z účastníků nemá právo náhradu nákladů řízení, jelikož řízení bylo zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 24. února 2021

Petr Mikeš

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru