Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 As 25/2021 - 24Usnesení NSS ze dne 18.02.2021

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníČeská komora architektů
VěcProcesní

přidejte vlastní popisek

8 As 25/2021 - 24

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Petra Mikeše a soudců Jitky Zavřelové a Milana Podhrázkého v právní věci žalobce: Ing. arch. J. D. B., proti žalovanému: Stavovský soud České komory architektů, se sídlem Josefská 34/6, Praha 1, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 9. 7. 2019, čj. DR 2018-22, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 11. 11. 2020, čj. 14 A 79/2020-23,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Žalobce (dále „stěžovatel“) se kasační stížností domáhal zrušení v záhlaví uvedeného usnesení Městského soudu v Praze, kterým byly zamítnuty jak jeho žádost o osvobození od soudních poplatků, tak návrh na ustanovení zástupce, protože stěžovatel nijak nereagoval na výzvu k doložení svých osobních majetkových a výdělkových poměrů.

[2] Ze spisového materiálu vyplynulo, že stěžovatel podal neodůvodněnou kasační stížnost u Městského soudu v Praze dne 16. 12. 2020 e-mailem bez elektronického podpisu. Toto podání doplnil listinou shodného obsahu, odeslanou poštou dne 17. 12. 2020, tedy ve lhůtě 3 dnů pro doplnění takového podání podle § 37 odst. 2 s. ř. s. Tato listinná podoba kasační stížnosti nicméně neobsahovala podpis, který je náležitostí kasační stížnosti podle § 37 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 106 odst. 1 s. ř. s. Nejvyšší správní soud tedy vyzval stěžovatele usnesením ze dne 15. 1. 2021, čj. 8 As 25/2021-10, aby tuto vadu odstranil ve lhůtě 2 dnů od doručení tohoto usnesení, a poučil ho, že jinak kasační stížnost odmítne. Tuto písemnost stěžovateli zaslal na adresu pro doručování uvedenou na kasační stížnosti

[3] Zásilka s tímto usnesením se vrátila Nejvyššímu správnímu soudu, jelikož doručovatel na adrese nikoho nezastihl a stěžovatel tam nemá poštovní schránku (o této skutečnosti však zanechal doručovatel 20. 1. 2021 na místě oznámení). Tento typ zásilek (jiná písemnost podle § 50 o. s. ř.) se totiž nikde neukládá, pokud není možné vhodit zásilku do schránky, vrací se soudu, který následně doručí dané usnesení vyvěšením na úřední desku podle § 50 o. s. ř. Podle stejného ustanovení je vyvěšená písemnost doručena desátým dnem po dni vyvěšení. Usnesení bylo vyvěšeno v pátek 22. 1. 2021, a doručeno bylo tudíž desátým dnem vyvěšení v pondělí 1. 2. 2021. Tehdy tedy začala běžet dvoudenní lhůta pro doplnění podpisu kasační stížnosti, která uplynula ve středu 3. 2. 2021.

[4] Nejvyšší správní soud následně obdržel dne 8. 2. 2021 postoupením od Vrchního soudu v Praze mnohostránkové podání stěžovatele, které z podstatné části popisuje „estébácké spiknutí“ proti jeho rodině. V tomto podání nicméně stěžovatel mimo jiné poukazuje na postup Nejvyššího správního soudu při doručování zásilky s podacím číslem RR776666186CZ, zejména na nevhodně krátkou úložní dobu. Podle tohoto podacího čísla Nejvyšší správní soud zjistil, že jde o zásilku, kterou bylo doručováno výše uvedené usnesení vyzývající stěžovatele k doplnění podpisu kasační stížnosti. Stěžovatel požadoval jeho opětovné zaslání, a to s úložní dobou na poště.

[5] Nejvyšší správní soud ovšem při doručování postupoval v souladu s pravidly pro doručování plynoucími z občanského soudního řádu. Jen proto, že stěžovatel nemá na adrese, kterou ve svém podání uvedl (§ 46a o. s. ř.), zřízenu poštovní schránku aniž by vysvětlil, co mu v tom brání, není opětovné zasílání usnesení do vlastních rukou na místě. Přesto hodlal Nejvyšší správní soud vyjít stěžovateli vstříc a zaslat mu informaci o vyvěšení uvedené písemnosti na úřední desce soudu, kde by se mohl s daným usnesením seznámit a případně na něj reagovat. Tuto informaci hodlal zdejší soud stěžovateli zaslat e-mailem, ze kterého stěžovatel zaslal 16. 12. 2021 městskému soudu kasační stížnost. Protože ale stěžovatel v podání postoupeném Vrchním soudem v Praze výslovně uvedl, že si nepřeje být kontaktován e-mailem ani telefonem, k tomuto kroku nepřistoupil. Zasílání této informace poštou by pak s ohledem na potíže s doručováním písemností stěžovateli bylo neúčelné, protože na adrese, kterou soudu uvedl jako adresu pro doručování (§ 46a o. s. ř.) nemá poštovní schránku a i tato písemnost by musela ve výsledku být vyvěšena na úřední desce soudu. Zbývá dodat, že pokud stěžovatel soudu uvede adresu pro doručování, je na něm, aby zajistil podmínky pro bezproblémové doručování soudních písemností, tedy aby měl na tomto místě řádně označenou poštovní schránku. Stejně tak je třeba upozornit na to, že do vlastních rukou se doručují pouze písemnosti, u nichž tak stanoví zákon nebo nařídí-li tak soud, tento způsob doručování neurčuje účastník řízení.

[6] Vzhledem k těmto okolnostem Nejvyšší správní soud přistoupil k odmítnutí kasační stížnosti pro neodstranění její vady, spočívající v chybějícím podpisu. Usnesení vyzývající stěžovatele k odstranění této vady mu bylo doručeno fikcí 1. 2. 2021, a stěžovatel ve stanovené dvoudenní lhůtě ani později vadu kasační stížnosti neodstranil. Nejvyššímu správnímu soudu tedy nezbylo, než kasační stížnost odmítnout podle § 37 odst. 5 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

[7] O nákladech řízení bylo rozhodnuto v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 18. února 2021

Petr Mikeš

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru