Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 As 21/2009 - 50Usnesení NSS ze dne 24.04.2009

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníKrajský úřad Libereckého kraje
VěcPřestupky - zákon č. 200/1990 Sb.
Přestupky

přidejte vlastní popisek

8 As 21/2009 - 50

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a JUDr. Jana Passera, v právní věci žalobce: R. S., proti žalovanému: Krajský úřad Libereckého kraje, Liberec, U Jezu 642/2a, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 6. 6. 2008, čj. OD 411/08-3/67.1/8076/NL, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci ze dne 24. 2. 2009, čj. 63 Ca 9/2008 – 39,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá . II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou podanou u Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci se žalobce domáhal zrušení shora označeného rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru dopravy, jímž bylo zamítnuto odvolání žalobce proti rozhodnutí Městského úřadu Turnov, odboru dopravního ze dne 1. 4. 2008, čj. OD/07/15110/PRS. Rozsudkem tohoto krajského soudu ze dne 24. 2. 2009, čj. 63 Ca 9/2008 - 39, byla tato žaloba zamítnuta. Kasační stížností datovanou dnem 6. 4. 2009 se žalobce (dále též „stěžovatel“) domáhá přezkoumání tohoto rozsudku.

Nejvyšší správní soud se nejprve zabýval otázkou, zda jsou splněny podmínky k projednání a rozhodnutí o této kasační stížnosti, mimo jiné, zda tato stížnost byla podána v zákonné lhůtě.

Podle ustanovení § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů od doručení rozhodnutí. V souladu s § 40 odst. 2 a 3 s. ř. s. končí lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo roků uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Podle § 106 odst. 4 s. ř. s. se kasační stížnost podává k soudu, který napadené rozhodnutí vydal; lhůta je zachována, byla-li kasační stížnost podána u Nejvyššího správního soudu.

Podle § 64 s. ř. s. ve spojení s § 50c odst. 4 o. s. ř., nebyla-li uložená písemnost vyzvednuta do 10 dnů od uložení, považuje se tento den za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl.

V daném případě byla písemnost (rozsudek) stěžovateli doručována prostřednictvím držitele poštovní licence (České pošty, a. s.). Jelikož adresát nebyl při doručování zastižen, byla zásilka uložena dne 9. 3. 2009 na poště a adresátu o tom byla zanechána výzva. Protože stěžovatel si zásilku do 10 dnů nevyzvedl, má se za to, že mu byla doručena dne 19. 3. 2009 (čtvrtek). Tento den je rozhodující pro počátek běhu lhůty pro podání kasační stížnosti. Na tom nic nemění, že stěžovatel zásilku fakticky převzal dne 24. 3. 2009. Lhůta k podání kasační stížnosti tedy uplynula dnem 2. 4. 2009 (čtvrtek). Kasační stížnost však byla předána k poštovní přepravě až dne 8. 4. 2009, tedy opožděně. Proto ji Nejvyšší správní soud podle § 120 s. ř. s. ve spojení s § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. odmítl.

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 s. ř. s., podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 24. dubna 2009

JUDr. Petr Příhoda

předseda senátu¨

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru