Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 As 14/2011 - 58Usnesení NSS ze dne 31.08.2011

Způsob rozhodnutíodmítnuto
VěcOstatní

přidejte vlastní popisek

8 As 14/2011 - 58

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Michala Mazance, v právní věci žalobkyně: M. K., zastoupena JUDr. Karlem Sochorem, advokátem se sídlem Na Hradbách 2632/18, Ostrava – Moravská Ostrava, o nejasném podání, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 9. 11. 2010, čj. 1 Nc 12/2009 - 28,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá . II. Žalobkyně nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. III. Zástupci žalobkyně JUDr. Karlu Sochorovi, advokátu, se přiznává odměna a náhrada hotových výdajů ve výši 2400 Kč, která bude uhrazena do 60 dnů od právní moci rozsudku z účtu Nejvyššího správního soudu.

Odůvodnění:

[1] Žalobkyně napadla podáním ze dne 4. 6. 2009 u Krajského soudu v Ostravě rozhodnutí nespecifikovaného správního orgánu ze dne 3. 4. 2009, čj. MSK 21662/2009, a ze dne 30. 12. 2008, čj. 1772/97/OTC, přičemž napadená rozhodnutí k podání nepřipojila.

[2] Krajský soud vyzval žalobkyni dne 15. 6. 2009 k odstranění vad podání. Žalobkyně měla doplnit, která rozhodnutí žalobou napadá a uvést, v čem spatřuje nezákonnost napadených rozhodnutí. Rovněž byla vyzvána k doplnění žalobního petitu a k označení rozhodných skutečností a důkazů. Současně krajský soud žalobkyni poučil, že pokud žalobu ve stanovené lhůtě nedoplní, následně žalobu odmítne.

[3] Na uvedenou výzvu žalobkyně reagovala podáními ze dne 14. 7. 2009 a ze dne 22. 7. 2009. V podání ze dne 22. 7. 2009 požádala o ustanovení zástupce a osvobození od soudních poplatků. Protože však nezaslala na výzvu soudu potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech, krajský soud jí usnesením ze dne 27. 10. 2009 zástupce neustanovil. Kasační stížnost žalobkyně proti tomuto usnesení Nejvyšší správní soud odmítl usnesením ze dne 15. 9. 2010, čj. 8 As 16/2010 - 21, neboť žalobkyně podala kasační stížnost elektronicky, avšak následně ji nedoplnila písemným originálem.

[4] Usnesením ze dne 9. 11. 2010, čj. 1 Nc 12/2009 - 28, pak Krajský soud v Ostravě odmítl podání žalobkyně ze dne 4. 6. 2009 podle § 37 odst. 5 s. ř. s., neboť žalobkyně ve stanovené lhůtě neodstranila vady podání. Nedostatky podání byly takového charakteru, že znemožňovaly jeho soudní projednání. Přestože žalobkyně byla vyzvána k tomu, aby vady odstranila, neučinila tak.

[5] Rozhodnutí krajského soudu napadla žalobkyně (stěžovatelka) kasační stížností. Namítla, že její návrh byl odmítnut, neboť „nepodlehla nepřiměřenému vydírání – zastrašování soudem“ a neuhradila soudní poplatek, neboť ze svého příjmu uhradila základní životní potřeby. Soud nemůže požadovat, aby byl z příjmu 4725 Kč uhrazen soudní poplatek, když stěžovatelka požádala o osvobození od soudních poplatků. Stěžovatelka nemohla doplnit po právní stránce návrh z důvodu, že nemá právnické vzdělání. Proto požádala o ustanovení zástupce, který jí však nebyl ustanoven. Dále stěžovatelka požádala o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti. Ke kasační stížnosti připojila vyplněné potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro účely rozhodnutí o osvobození od soudních poplatků.

[6] Usnesením ze dne 21. 12. 2010 krajský soud stěžovatelce ustanovil pro řízení o kasační stížnosti zástupce JUDr. Karla Sochora, advokáta, kterého současně vyzval, aby ve stanovené lhůtě kasační stížnost doplnil. Bylo třeba uvést, v jakém rozsahu a z jakých důvodů stěžovatelka kasační stížnost podala a rovněž to, kdy jí bylo stížností napadené rozhodnutí doručeno.

[7] Ustanovený zástupce poté, kdy dne 10. 1. 2011 nahlédl do soudního spisu, krajskému soudu sdělil, že nemůže vyhovět pokynu soudu a kasační stížnost doplnit, neboť tak nelze učinit bez součinnosti se stěžovatelkou. Ta mu součinnost dosud neposkytla a přes písemnou výzvu se nedostavila do jeho kanceláře. Kasační stížnost nebyla doplněna ani následně poté, kdy byl spis předložen Nejvyššímu správnímu soudu.

[8] Podle § 106 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb. soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“) musí kasační stížnost kromě obecných náležitostí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno. Podle § 37 odst. 5 s. ř.s., které při odstraňování vad kasační stížnosti platí obdobně, vyzve předseda senátu podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možné pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení o takovém návrhu usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek.

[9] Kasační stížností napadeným usnesením krajský soud podání stěžovatelky odmítl, neboť dospěl k závěru, nebyly odstraněny jeho vady a nelze pro tento nedostatek pokračovat v řízení. Proti usnesení o odmítnutí podání směřovala kasační stížnost, která podle názoru krajského soudu opět neobsahovala zákonné náležitosti. Proto stěžovatelku vyzval, aby tyto nedostatky odstranila prostřednictvím ustanoveného zástupce. Tak se však nestalo a kasační stížnost stěžovatelka ani její zástupce nedoplnili.

[10] V kasační stížnosti bylo třeba uvést konkrétní důvody, pro které se stěžovatelka domnívá, že podání, jímž bylo soudní řízení zahájeno, obsahovalo nezbytné náležitosti, bylo soudem projednatelné a krajský soud jej neměl odmítnout. To však stěžovatelka neučinila. Obsahem kasační stížnosti byla tvrzení o majetkových poměrech stěžovatelky, které podle jejího názoru odůvodňují ustanovení zástupce. Taková tvrzení však nesouvisí s důvody, pro které bylo podání krajským soudem odmítnuto.

[11] Je třeba připomenout, že žádost stěžovatelky o osvobození od soudních poplatků krajský soud dříve zamítl především proto, že soudu nepředložila vyplněné potvrzení o osobních, výdělkových a majetkových poměrech. Pokud teprve nyní v kasační stížnosti proti usnesení o odmítnutí podání svoje majetkové poměry specifikovala, postupoval krajský soud správně, pokud jí ustanovil zástupce pro řízení o kasační stížnosti a poskytl jí lhůtu, aby v součinnosti s ustanoveným zástupcem doplnila kasační stížnost. To se však nestalo, dle sdělení ustanoveného zástupce proto, že mu stěžovatelka neposkytla potřebnou součinnost.

[12] Kasační stížnost tak nadále obsahuje pouze tvrzení, která se týkají majetkových poměrů stěžovatelky a nikoli důvody, pro které se stěžovatelka domnívá, že by usnesení o odmítnutí podání mělo být Nejvyšším správním soudem zrušeno.

[13] S odkazem na uvedené skutečnosti proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost postupem podle § 120 a § 37 odst. 5 s. ř. s. odmítl.

[14] Stěžovatelka neměla ve věci úspěch, nemá tedy právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 60 odst. 1 za použití § 120 s. ř. s.). Ustanovenému právnímu zástupci stěžovatelky přiznal Nejvyšší správní soud odměnu za zastupování v rozsahu 1 úkonu právní služby ve výši 2100 Kč [§ 11 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 9 odst. 3 písm. f) vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif)], za přípravu a převzetí zastoupení. Důvodnost přiznání této odměny vyplývá i z toho, že se ustanovený právní zástupce k soudu dne 10. 1. 2011 osobně dostavil za účelem studia spisu. Dále soud zástupci přiznal náhradu hotových výdajů podle § 13 odst. 3 advokátního tarifu ve výši 300 Kč, celkem tedy 2400 Kč.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 31. srpna 2011

JUDr. Jan Passer

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru