Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 As 137/2014 - 25Usnesení NSS ze dne 06.11.2014

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníNejvyšší správní soud
VěcOstatní

přidejte vlastní popisek

8 As 137/2014 - 25

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Jana Passera v právní věci žalobce: A. H., proti žalovanému: Nejvyšší správní soud, se sídlem Moravské nám. 6, Brno, o žalobě proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 4. 2014, čj. 1 As 47/2014 - 18, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 30. 7. 2014, čj. 62 A 60/2014 - 14,

takto:

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Nejvyšší správní soud obdržel dne 28. 8. 2014 kasační stížnost žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 30. 7. 2014, čj. 62 A 60/2014 - 14, jímž soud odmítl žalobu proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 4. 2014, čj. 1 As 47/2014 - 18, neboť se nejednalo o žalobu proti rozhodnutí správního orgánu, ale o žalobu proti rozhodnutí soudu v řízení o kasační stížnosti, tedy v rámci výkonu soudnictví.

[2] Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), vzniká poplatková povinnost podáním kasační stížnosti. Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích platí, že nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Podle § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

[3] Stěžovatel neuhradil soudní poplatek současně s podáním kasační stížnosti ani nedoložil, že je v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem. Nejvyšší správní soud jej proto vyzval usnesením ze dne 18. 9. 2014, čj. 8 As 136/2014 – 15, k zaplacení soudního poplatku do 2 týdnů od doručení usnesení a k předložení plné moci udělené jím advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti do 1 měsíce od doručení usnesení. Současně jej poučil, že nebude-li poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví, a pokud nevyhoví výzvě k předložení plné moci advokátovi, soud kasační stížnost odmítne. Toto usnesení bylo zástupci žalobce doručeno 24. 9. 2014.

[4] Stěžovatel nezaplatil soudní poplatek ani v dodatečné lhůtě stanovené Nejvyšším správním soudem. Neučinil tak ani následně. Nejvyšší správní soud proto řízení podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavil.

[5] Stěžovatel rovněž nepředložil ve lhůtě stanovené Nejvyšším správním soudem plnou moc udělenou jím advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, ačkoli byl soudem poučen o procesních následcích takového postupu. To založilo neodstranitelný nedostatek podmínek řízení, a tedy důvod pro odmítnutí kasační stížnosti za použití § 120 s. ř. s. ve spojení s § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., neboť stěžovatel mohl jednat v řízení o kasační stížnosti osobně pouze tehdy, pokud by měl vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Jinak musel být zastoupen advokátem (srov. § 105 odst. 2 s. ř. s.). Protože však Nejvyšší správní soud zastavil řízení pro nezaplacení soudního poplatku, nepřistoupil k odmítnutí kasační stížnosti z jiného důvodu.

[6] Podle § 60 odst. 3 s. ř. s. nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 6. listopadu 2014

JUDr. Michal Mazanec

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru