Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 As 136/2020 - 23Usnesení NSS ze dne 24.09.2020

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníUniverzita Karlova
VěcŠkolství a věda

přidejte vlastní popisek

8 As 136/2020-23

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Milana Podhrázkého a soudců Jitky Zavřelové a Petra Mikeše, v právní věci žalobce: V. P., proti žalované: Univerzita Karlova, se sídlem Ovocný trh 560/5, Praha 1, proti rozhodnutí žalované ze dne 12. 5. 2017, čj. UKRUK/11627/2016, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 25. 5. 2020, čj. 9 A 148/2017-55,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Městský soud v Praze napadeným rozsudkem zamítl žalobu žalobce (dále „stěžovatel“), kterou brojil proti rozhodnutí žalované, kterým bylo zastaveno řízení o žádosti stěžovatele o nezapočítání doby přerušení studia do standardní doby studia. Proti tomuto rozsudku stěžovatel podal kasační stížnost.

[2] Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 12. 8. 2020, čj. 8 As 136/2020-12 vyzval stěžovatele k zaplacení soudního poplatku ve lhůtě 15 dnů od doručení usnesení. Usnesení mu bylo doručeno v pondělí 31. 8. 2020 po 10 dnech vyvěšení na úřední desce Nejvyššího správního soudu, protože stěžovatel nebyl při doručování na jím uvedenou adresu, která je současně i adresou uvedenou centrální evidenci obyvatel, zastižen a zásilku nebylo možné vhodit do schránky [§ 50 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve spojení s § 64 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“)]. Lhůta k zaplacení soudního poplatku tedy uplynula v úterý 15. 9. 2020.

[3] Podle § 2 odst. 2 písm. b) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), je ve věcech správního soudnictví poplatníkem poplatku za řízení ten, kdo podal kasační stížnost. U poplatku za řízení vzniká poplatková povinnost podáním kasační stížnosti a tímto okamžikem je též poplatek splatný [§ 4 odst. 1 písm. d) a § 7 odst. 1 zákona o soudních poplatcích]. Tento poplatek je dle položky č. 19 sazebníku poplatků, který tvoří přílohu k zákonu o soudních poplatcích, zpoplatněn částkou 5 000 Kč. Stěžovatel byl v daném řízení městským soudem osvobozen od soudních poplatků v rozsahu 90 %. V jeho případě tedy poplatek činil 500 Kč.

[4] Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích [n]ebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí v délce alespoň 15 dnů; výjimečně může soud určit lhůtu kratší. Po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. K zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží. Dle § 9 odst. 3 citovaného zákona [s]oud poplatníka ve výzvě poučí o tom, že řízení zastaví, jestliže poplatek nebude ve stanovené lhůtě zaplacen.

[5] Jak už bylo uvedeno, lhůta k úhradě soudního poplatku uplynula v úterý 15. 9. 2020. Stěžovatel v této lhůtě soudní poplatek nezaplatil, a proto Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti zastavil podle § 47 písm. c) ve spojení s § 120 s. ř. s. a ve spojení s § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích.

[6] O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3 věty první s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. tak, že žádný z účastníků nemá právo náhradu nákladů řízení, jelikož řízení bylo zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 24. září 2020

Milan Podhrázký

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru