Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 As 123/2012 - 87Usnesení NSS ze dne 30.07.2014

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníÚřad průmyslového vlastnictví
Vodafone Czech Republic a.s.
VěcDuševní vlastnictví

přidejte vlastní popisek

8 As 123/2012 - 87

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Jana Passera v právní věci žalobce: Vodafone Czech Republic a. s., se sídlem Vinohradská 167, Praha 10, zastoupen Mgr. Martinem Dolečkem, advokátem se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4, proti žalovanému: Úřad průmyslového vlastnictví, se sídlem Antonína Čermáka 2a, Praha 6, za účasti osoby zúčastněné na řízení: Aardman Animations Limited, se sídlem Gas Ferry Road, BS1 6UN, Bristol, Velká Británie, zastoupené JUDr. Michalem Havlíkem, advokátem se sídlem Hálkova 2, Praha 2, proti rozhodnutí předsedy žalovaného ze dne 11. 9. 2009, čj. O-453748/19584/2009/ÚPV, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 18. 9. 2012, čj. 8 Ca 329/2009 - 94,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Osoba zúčastněná na řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

IV. Žalobci se vrací část zaplaceného soudního poplatku za kasační stížnost ve výši 4000 Kč, která mu bude vrácena z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení, a to k rukám zástupce žalobce Mgr. Martina Dolečka, advokáta se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4.

Odůvodnění:

[1] Žalobce podal dne 15. 11. 2007 přihlášku obrazového označení do rejstříku ochranných známek, zveřejněnou dne 5. 12. 2007 pod sp. zn. 0-453748. Osoba zúčastněná na řízení podala proti zápisu zveřejněného obrazového označení námitky podle § 7 odst. 1 písm. a), b), e) i) a k) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů.

[2] Žalovaný rozhodnutím ze dne 2. 3. 2009, čj. 0-453748/13987/2008/ÚPV, zamítl k námitkám osoby zúčastněné na řízení přihlášku ochranné známky sp. zn. 0-453748. Žalobce podal proti tomuto rozhodnutí rozklad, který předseda žalovaného zamítl rozhodnutím ze dne 11. 9. 2009, čj. 0-453748/19584/2009/ÚPV.

[3] Proti rozhodnutí žalovaného brojil žalobce žalobou, kterou Městský soud v Praze zamítl rozsudkem ze dne 18. 9. 2012, čj. 8 Ca 329/2009 – 94.

[4] Rozsudek městského soudu napadl žalobce (stěžovatel) kasační stížností. Stěžovatel podáním doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 17. 7. 2014 vzal kasační stížnost v plném rozsahu zpět.

[5] Podle § 37 odst. 4 s. ř. s. může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Podle § 120 s. ř. s. platí tato ustanovení přiměřeně i pro řízení o kasační stížnosti.

[6] Jelikož v posuzované věci stěžovatel vzal kasační stížnost v plném rozsahu zpět v době, kdy o ní dosud nebylo Nejvyšším správním soudem rozhodnuto, zdejší soud zastavil řízení v této věci podle § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s.

[7] O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl na základě § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení o kasační stížnosti zastaveno. Osoba zúčastněná na řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení, neboť jí soudem nebyla uložena žádná povinnost, v souvislosti s níž by jí náklady vznikly (viz § 60 odst. 5 s. ř. s.).

[8] Podle § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek za řízení, který je splatný podáním kasační stížnosti, snížený o 20 %, nejméně však o 1000 Kč, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním. Nejvyšší správní soud proto rozhodl o vrácení části zaplaceného soudního poplatku ve výši 4000 Kč žalobci, a to k rukám jeho zástupce Mgr. Martina Dolečka. Podle § 10a odst. 1 zákona o soudních poplatcích se soudní poplatek vrací ve lhůtě 30 dnů od právní moci rozhodnutí, kterým bylo o vrácení rozhodnuto.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 30. července 2014

JUDr. Michal Mazanec

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru