Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 As 117/2012 - 20Usnesení NSS ze dne 18.01.2013

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcOstatní

přidejte vlastní popisek

8 As 117/2012 - 20

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Jana Passera v právní věci žalobce: P. P., proti žalovanému: 1) Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, 2) Policejní prezidium České republiky, se sídlem Strojnická 27, Praha 7, proti rozhodnutí Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy ze dne 12. 7. 2012, čj. KRPA-55030-5/ČJ-2012-0000PZ, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu ze dne 20. 8. 2012, čj. 3 Na 142/2012 - 51,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Žalobce se žalobou domáhal, aby Městský soud v Praze zrušil rozhodnutí Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy ze dne 12. 7. 2012, čj. KRPA-55030-5/ČJ-2012-0000PZ, jímž bylo zamítnuto jeho odvolání proti rozhodnutí Policie ČR, Obvodnímu ředitelství Praha II ze dne 15. 6. 2012, čj. ORII-26038/PŘ-2008-63, kterým byla zamítnuta jeho žádost o obnovu řízení.

[2] Městský soud usnesením ze dne 20. 8. 2012, čj. 3 Na 142/2012 - 51, žalobci neustanovil zástupce pro řízení o žalobě. Soud dospěl k závěru, že žalobce sice splňuje předpoklady pro osvobození od soudních poplatků, jeho návrh ovšem zjevně nemůže být úspěšný ve smyslu § 35 odst. 8 s. ř. s. ve spojení s § 36 odst. 3 s. ř. s. Nelze totiž konat obnovu blokového řízení, v němž byla žalobci uložena pokuta za přestupek, dle § 100 odst. 1 správního řádu. Blokové řízení je zkráceným řízením, ve kterém se dle § 84 zákona č. 200/1990 Sb. důkazní řízení neprovádí. Ukládá se pouze pokuta v blokovém řízení, pokud je přestupek spolehlivě zjištěn a obviněný z přestupku je ochoten blokovou pokutu zaplatit. Navíc dle § 100 odst. 5 správního řádu se na obnovu řízení obdobně použije § 94 odst. 4 a 5 správního řádu, tj. přezkumné řízení. Nadto městský soud poukázal, že dle § 100 odst. 3 správního řádu lze návrh na obnovu řízení podat pouze ve lhůtě tří let od právní moci rozhodnutí. Jestliže tedy žalobci byla uložena bloková pokuta za přestupek dne 7. 10. 2008, a žalobce se začal domáhat obnovy řízení ve věci uložené blokové pokuty až 2. 7. 2012, učinil tak evidentně až po uplynutí tříleté lhůty. Žaloba je zjevně neúspěšná, protože nejsou splněny podmínky pro obnovu řízení dle § 100 odst. 1 a 3 správního řádu. Městský soud proto žalobci zástupce neustanovil.

[3] Podáním ze dne 30. 8. 2012, doručeným městskému soudu dne 3. 9. 2012, podal žalobce proti uvedenému usnesení „odvolání“, v němž zdůraznil, že jeho žaloba obsahuje veškeré náležitosti ve smyslu § 71 s. ř. s. Dále se vymezil proti samotnému blokovému řízení, jehož obnovu žádá. Žalobce ve svém podání dále navrhl, aby „odvolací instance“ zrušila usnesení Městského soudu a určila mu právního zástupce z důvodu zajištění rovnosti zbraní a nesprávného právního posouzení věcí.

[4] Žalobce se dalším podáním ze dne 2. 9. 2012 vymezil proti způsobu doručování písemností městským soudem, a podáním ze dne 11. 9. 2012 opětovně proti průběhu blokového řízení.

[5] Nejvyššímu správnímu soudu bylo dne 28. 11. 2012 postoupeno další podání žalobce ze dne 26. 11. 2012, v němž městskému soudu sděluje, že jeho úmyslem rozhodně nebylo podání kasační stížnosti, neboť dosud nebylo městským soudem v jeho případě rozhodnuto. Pouze brojil proti rozhodnutí městského soudu o „neukládání“ písemností, neboť má vězeňské zkušenosti. Žalobce dále uvedl, že si je vědom ne zcela jasného obsahu jeho žalob a podání, ale žádá pouze, aby bylo zjištěno, zda to byl skutečně on, kdo spáchal 9 přestupků, které následně vedly k jeho uvěznění.

[6] Podle § 37 odst. 4 s. ř. s. může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. V takovém případě soud řízení usnesením zastaví podle § 47 písm. a) s. ř. s. Podle § 120 s. ř. s. platí tato ustanovení přiměřeně i pro řízení o kasační stížnosti. Nejvyšší správní soud vyšel z obsahu podání žalobce ze dne 26. 11. 2012, z něhož vyplývá, že neměl v úmyslu zahájit ani vést řízení o kasační stížnosti v této věci. Soud v tomto směru rovněž poukazuje, že podmínkou projednání žaloby ve správním soudnictví není doložení právního zastoupení advokátem. Tento požadavek je dán pouze pro řízení o kasační stížnosti ve smyslu § 105 odst. 2 s. ř. s. Nejvyšší správní soud, respektuje projev vůle žalobce, zastavil řízení o kasační stížnosti podle § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s.

[7] O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl na základě § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení o kasační stížnosti zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 18. ledna 2013

JUDr. Michal Mazanec

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru