Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 As 108/2021 - 21Usnesení NSS ze dne 27.05.2021

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníÚřad pro ochranu osobních údajů
VěcPrávo na informace

přidejte vlastní popisek

8 As 108/2021-21

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Milana Podhrázkého a soudců Jitky Zavřelové a Petra Mikeše v právní věci žalobce: J. Š., zastoupený Mgr. Václavem Voříškem, advokátem se sídlem Pod Kaštany 245/10, Praha 6 - Dejvice, proti žalovanému: Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, Praha 7 - Holešovice, proti rozhodnutí předsedy Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 2. 2019, čj. Tmo 1/2019-34, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 17. 2. 2021, čj. 30 A 51/2019-48,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žalobci se vrací zaplacený soudní poplatek za podání kasační stížnosti ve výši 5 000 Kč, a to do třiceti dnů od právní moci tohoto rozsudku z účtu Nejvyššího správního soudu k rukám Mgr. Václava Voříška, advokáta.

Odůvodnění:

[1] Žalobce požádal 21. 12. 2018 Nejvyšší správní soud o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Konkrétně usiloval o zaslání právní analýzy, která byla zpracována na základě požadavku předsedy senátu ve věci sp. zn. 6 As 288/2016 oddělením dokumentace a analytiky Nejvyššího správního soudu. Nejvyšší správní soud žádost o poskytnutí informace podle § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím odmítl. Dospěl k závěru, že byly naplněny důvody pro odmítnutí podle § 11 odst. 1 písm. a) a § 11 odst. 4 písm. b) zákona o svobodném přístupu k informacím.

[2] Předseda Nejvyššího správního soudu odvolání žalobce napadeným rozhodnutím zamítl a rozhodnutí povinného subjektu potvrdil. Krajský soud v Brně žalobu zamítl shora specifikovaným rozsudkem.

[3] Žalobce (dále „stěžovatel“) podal proti rozsudku krajského soudu kasační stížnost v blanketní podobě 22. 3. 2021.

[4] Vzhledem k blanketní podobě kasační stížnosti Nejvyšší správní soud usnesením z 8. 4. 2021, čj. 8 As 108/2021-13, stěžovatele dle § 37 odst. 5 s. ř. s. vyzval, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení doplnil důvody, pro které napadá rozsudek krajského soudu. Toto usnesení bylo stěžovateli, do datové schránky jeho zástupce, doručeno téhož dne, 8. 4. 2021, kdy nabylo právní moci. Posledním dnem lhůty k doplnění kasační stížnosti tedy bylo pondělí 10. 5. 2021. Stěžovatel byl v usnesení poučen, že pokud neodstraní vady kasační stížnosti a v řízení nebude možno pro tyto nedostatky pokračovat, Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítne podle § 37 odst. 5 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

[5] Stěžovatel ve stanovené lhůtě kasační stížnost o žádné důvody nedoplnil. Nepožádal ani o prodloužení lhůty podle § 106 odst. 3 s. ř. s. Z důvodu neodstranění vad kasační stížnosti tak nebylo možno v řízení pokračovat a Nejvyšší správní soud tedy kasační stížnost odmítl podle § 37 odst. 5 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

[6] O nákladech řízení bylo rozhodnuto v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta. O vrácení zaplaceného soudního poplatku Nejvyšší správní soud rozhodl podle ustanovení § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (srov. usnesení rozšířeného senátu z 25. 3. 2021, čj. 8 As 287/2020-33).

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 27. května 2021

Milan Podhrázký

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru