Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 As 107/2021 - 21Usnesení NSS ze dne 14.05.2021

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMagistrát hlavního města Prahy
VěcPřestupky

přidejte vlastní popisek

8 As 107/2021 - 21

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Milana Podhrázkého a soudců Petra Mikeše a Jitky Zavřelové v právní věci žalobce: A. M. zastoupen Mgr. Václavem Voříškem, advokátem se sídlem Pod Kaštany 245/10, Praha 6, proti žalovanému: Magistrát hlavního města Prahy, se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1, o žalobě na ochranu proti nečinnosti žalovaného v řízení vedeném pod sp. zn. S-MHMP 647485/2018/C/Reš-5477, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 8. 3. 2021, čj. 5 A 76/2019-23,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žalobci se vrací zaplacený soudní poplatek ve výši 5 000 Kč, který bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám zástupce žalobce Mgr. Václava Voříška, advokáta.

Odůvodnění:

[1] Žalobce (dále „stěžovatel“) brojí kasační stížností ze dne 21. 3. 2021 proti výše uvedenému rozsudku Městského soudu v Praze, kterým městský soud zamítl jeho žalobu na ochranu proti nečinnosti žalovaného.

[2] Jelikož tato kasační stížnost neobsahovala zákonem předepsané náležitosti (byla podána jako blanketní), vyzval Nejvyšší správní soud stěžovatele usnesením ze dne 30. 3. 2021, čj. 8 As 107/2021-10, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení daného usnesení doplnil důvody kasační stížnosti. Toto usnesení bylo stěžovateli (prostřednictvím jeho zástupce) doručeno téhož dne, tedy 30. 3. 2021, kdy nabylo právní moci. Lhůta k doplnění kasační stížnosti tedy uplynula 30. 4. 2021. Stěžovatel byl v usnesení poučen, že pokud důvody kasační stížnosti nedoplní, Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítne podle § 37 odst. 5 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. Stěžovatel ve stanovené lhůtě kasační stížnost o žádné důvody nedoplnil, ani jakkoliv jinak na výzvu soudu nereagoval.

[3] Podle § 37 odst. 3 věty první s. ř. s. musí být z každého podání zřejmé, čeho se týká, kdo jej činí, proti komu směřuje, co navrhuje, a musí být podepsáno a datováno.

[4] Podle § 37 odst. 5 s. ř. s. vyzve předseda senátu usnesením podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví mu k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení o takovém podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek. O tom musí být podatel ve výzvě poučen.

[5] Podle § 106 odst. 1 s. ř. s. musí kasační stížnost kromě obecných náležitostí podání obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu rozhodnutí bylo doručeno. Ustanovení § 37 platí obdobně.

[6] Nemá-li kasační stížnost všechny náležitosti již při jejím podání, musí být tyto náležitosti doplněny podle § 106 odst. 3 s. ř. s. ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k doplnění podání. Tuto lhůtu může soud na včasnou žádost stěžovatele z vážných důvodů prodloužit, nejdéle však o další měsíc.

[7] Protože kasační stížnost neobsahuje zákonem stanovené náležitosti, které brání jejímu věcnému vyřízení, a tato vada nebyla přes výzvu předepsaným způsobem odstraněna, a stěžovatel ani soud včas nepožádal o prodloužení lhůty k doplnění podání, Nejvyšší správní soud ve smyslu § 37 odst. 5 ve spojení s § 120 s. ř. s. kasační stížnost odmítl.

[8] O nákladech řízení bylo rozhodnuto v souladu s § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

[9] Nejvyšší správní soud rozhodl o vrácení soudního poplatku za řízení o kasační stížnosti ve výši 5 000 Kč stěžovateli podle § 10 odst. 3 věty poslední zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“). Podle tohoto ustanovení soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek, byl-li návrh na zahájení řízení před prvním jednáním odmítnut. Soudní poplatek ve výši 5 000 Kč tak bude v souladu s § 10a odst. 1 zákona o soudních poplatcích vrácen k rukám zástupce žalobce Mgr. Václava Voříška, advokáta, a to do 30 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 14. května 2021

Milan Podhrázký

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru