Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 Aps 2/2012 - 56Usnesení NSS ze dne 29.08.2012

Způsob rozhodnutíjinak
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcÚzemní samospráva

přidejte vlastní popisek

8 Aps 2/2012 - 48

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Michala Mazance v právní věci žalobce: I. M., zastoupeného JUDr. Liborem Janků, advokátem se sídlem Mánesova 13, Cheb, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, Praha 7, proti nezákonnému zásahu žalovaného ze dne 14. 12. 2010, čj. MV-110231-10/ODK-2010, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 27. 9. 2011, čj. 3 A 17/2011 - 48,

takto:

I. Řízení se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Žalovaný opatřením ze dne 14. 12. 2010, čj. MV-110231-10/ODK-2010, svolal ustavující zasedání Zastupitelstva města Františkovy Lázně na den 22. 12. 2010 od 17:00 hod.

[2] Žalobce napadl rozhodnutí žalovaného žalobou u Městského soudu v Praze. Městský soud rozsudkem ze dne 27. 9. 2011, čj. 3 A 17/2011 - 48, žalobu zamítl, neboť opatření Ministerstva vnitra o svolání ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Františkovy Lázně nepředstavovalo zásah, pokyn nebo donucení správního orgánu způsobilé zkrátit žalobce jako dosavadního starosty obce na jeho právech. Právo svolat ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva, do kterého mělo být opatřením zasaženo, nebylo subjektivním právem žalobce, ale bylo zákonem svěřenou pravomocí orgánu veřejné moci. Žalobce se však ochrany domáhal z pozice vykonatele veřejné moci, nikoliv z pozice nositele veřejného subjektivního práva.

[3] Žalobce brojil proti rozsudku krajského soudu kasační stížností z důvodů podle § 103 odst. 1 písm. a) a e) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“).

[4] Jelikož žalobce za podanou kasační stížnost neuhradil soudní poplatek, Nejvyšší správní soud jej usnesením ze dne 18. 4. 2012, čj. 8 Aps 2/2012 - 32, vyzval k zaplacení soudního poplatku do 15 dnů od doručení tohoto usnesení. Současně jej poučil o tom, že nebude-li poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví. Tato výzva byla zástupci žalobce doručena dne 24. 4. 2012.

[5] Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), vzniká poplatková povinnost podáním kasační stížnosti. Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Podle § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

[6] Žalobce ve lhůtě stanovené Nejvyšším správním soudem ani následně soudní poplatek splatný podáním kasační stížnosti nezaplatil. Nejvyšší správní soud proto řízení podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavil.

[7] Podle § 60 odst. 3 s. ř. s. nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 18. června 2012

JUDr. Jan Passer

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru