Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 Ans 5/2013 - 49Usnesení NSS ze dne 30.09.2013

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníKrajský úřad Ústeckého kraje
Ministerstvo pro místní rozvoj
VěcStavební zákon

přidejte vlastní popisek

8 Ans 5/2013 - 49

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida Hipšra v právní věci žalobců: a) M. Č., b) J. Č., zastoupený JUDr. Pravoslavem Svobodou, advokátem se sídlem Údolní 1946/8, Ústí nad Labem, proti žalovaným: 1) Krajský úřad Ústeckého kraje, se sídlem Velká Hradební 318/48, Ústí nad Labem, 2) Ministerstvo pro místní rozvoj, se sídlem Staroměstské náměstí 6, Praha 1, o žalobě na ochranu proti nečinnosti žalovaného 1) a žalobě proti rozhodnutí žalovaného 2) ze dne 14. 9. 2011, čj. 26368/2011-83/1820, o kasační stížnosti žalobce b) proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 17. 7. 2013, čj. 15 A 79/2011 - 54,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žalobci b) se vrací soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti ve výši 4000 Kč. Tato částka bude vyplacena k rukám zástupce žalobce b) JUDr. Pravoslava Svobody z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

1. Žalobou podanou u Krajského soudu v Ústí nad Labem se žalobci domáhali ochrany proti nečinnosti žalovaného 1) v řízení o odstranění souboru staveb vedeném pod sp. zn. 425/UPS/2010. V rámci repliky ze dne 5. 3. 2012 žalobci doplnili žalobu o návrh, kterým se domáhali zrušení rozhodnutí žalovaného 2) ze dne 14. 9. 2011, čj. 26368/2011-83/1820.

2. Rozsudkem ze dne 17. 7. 2013, čj. 15 A 79/2011 - 54, krajský soud uložil žalovanému 1) vydat rozhodnutí o odstranění souboru staveb do 60 dnů od právní moci rozsudku a odmítl žalobu proti rozhodnutí žalovaného 2).

3. Žalobce b) (stěžovatel) brojil proti rozsudku krajského soudu kasační stížností z důvodů podle § 103 odst. 1 písm. b) a e) s. ř. s. Rozsudek krajského soudu napadl v rozsahu výroků III. a IV., jimiž byla žaloba proti rozhodnutí žalovaného 2) odmítnuta a ve vztahu k řízení o této žalobě bylo rozhodnuto, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

4. Podáním ze dne 25. 9. 2013 stěžovatel vzal kasační stížnost zpět v plném rozsahu, Nejvyšší správní soud proto řízení o kasační stížnosti zastavil [§ 47 písm. a) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s.].

5. O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s., podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení o kasační stížnosti zastaveno.

6. Nejvyšší správní soud vrátil stěžovateli soudní poplatek ve výši 4000 Kč v souladu s § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého „[s]oud vrátí z účtu soudu i zaplacený poplatek za řízení, který je splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti, snížený o 20 %, nejméně však o 1 000 Kč, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním“. Zároveň platí, že „[v] řízení, v němž lze rozhodnout bez jednání, postupuje soud obdobně podle odstavců 3 a 4, dokud nebylo vydáno rozhodnutí o věci samé“ (§ 10 odst. 5 zákona o soudních poplatcích). Tato částka bude vyplacena k rukám zástupce žalobce b) JUDr. Pravoslava Svobody z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 30. září 2013

JUDr. Jan Passer

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru