Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 Ans 4/2007Usnesení NSS ze dne 29.06.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo zemědělství, odbor zemědělské agentury a pozemkového úřadu
VěcPozemky a zeměměřictví

přidejte vlastní popisek

8 Ans 4/2007-158

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Petra Příhody a Mgr. Jana Passera v právní věci žalobců a) Mi. G. a b) Ma. G., proti žalovanému Ministerstvu zemědělství, (odboru) Zemědělská agentura a pozemkový úřad Kroměříž, Kroměříž, nám. Míru 3287, v řízení o žalobě na ochranu proti nečinnosti správního orgánu, o kasační stížnosti žalobců proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 29. 8. 2006, čj. 31 Ca 154/2006-106,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobci se žalobou ze dne 3. 3. 2004 domáhali u Krajského soudu v Brně ochrany proti nečinnosti správního orgánu (žalovaného). Krajský soud v Brně žalobu usnesením ze dne 29. 8. 2006, čj. 31 Ca 154/2006-106, odmítl. Žalobci (stěžovatelé) napadli usnesení krajského soudu kasační stížností (dále jen kasační stížnost I.) a současně požádali o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce (§ 35 odst. 7 s. ř. s.).

Krajský soud v Brně usnesením ze dne 15. 12. 2006, čj. 31 Ca 154/2006-130, žádosti stěžovatelů zamítl, neboť dospěl k závěru, že stěžovatelé neprokázali nedostatek prostředků (§ 36 odst. 3 s. ř. s.), nesplnili tak podmínky pro osvobození od soudních poplatků a tedy ani pro ustanovení advokáta. Stěžovatelé napadli posledně uvedené usnesení kasační stížností (dále jen kasační stížnost II.). Nejvyšší správní soud odmítl kasační stížnost II. usnesením ze dne 14. 3. 2007, čj. 8 Ans 1/2007–148, jako opožděnou [§ 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s.].

Poté vrátil věc krajskému soudu, který usnesením ze dne 5. 4. 2007, čj. 31 Ca 154/2006–153, vyzval stěžovatele, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení zaslali soudu plnou moc udělenou advokátovi pro řízení o kasační stížnosti I., a aby zaplatili soudní poplatek, každý ve výši 3 000 Kč.

Stěžovatelé podáním ze dne 16. 4. 2007 zaplatili poplatky v celkové výši 6 000 Kč a zároveň požádali o „přidělení právního zástupce ex offo“ s tím, že „marně požádali dva advokáty působící v okrese Kroměříž o zastupování“. Krajský soud poté předložil věc Nejvyššímu správnímu soudu.

Stěžovatel musí být v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem (§ 105 odst. 2 s. ř. s.). Stěžovatelé v posuzované věci zastoupeni nejsou a přes výzvu krajského soudu tuto vadu kasační stížnosti neodstranili. Nejvyšší správní soud se v této souvislosti zabýval posouzením žádosti stěžovatelů ze dne 16. 4. 2007 a dospěl k závěru, že není procesně relevantní. Krajský soud již dříve o (jiné) žádosti stěžovatelů o ustanovení advokáta rozhodoval a nevyhověl jí. Nevyhovění žádosti účastníka o ustanovení zástupce samozřejmě neznamená, že by byla vyloučena možnost účastníka opakovat později ve stejném řízení žádost o ustanovení zástupce. Takováto opakovaná žádost však musí, má-li být úspěšná, poukázat na změnu důvodů, které vedly k zamítnutí žádosti předchozí, typicky např. změnu v majetkové situaci žadatele. Tak tomu ovšem v posuzované věci nebylo, a stěžovatelé jako jediný důvod opakované žádosti uvedli, že marně požádali o zastupování dva advokáty působící v okrese Kroměříž. Takový důvod ovšem není z hlediska žádosti o ustanovení zástupce (§ 35 odst. 8 s. ř. s.) významný. Nejvyšší správní soud se proto postavil na stanovisko, že krajský soud nepochybil, když o nové žádosti nerozhodoval a věc předložil kasačnímu soudu. Měl-li by totiž krajský soud přes své předchozí rozhodnutí o neustanovení zástupce rozhodovat vždy znovu ke každé další žádosti účastníka řízení, přes zjevně nezměněnou procesní situaci a nedostatek tvrzení odůvodňujících opakování žádosti, mohl by účastník řízení takovým postupem prakticky neomezeně prodlužovat soudní řízení.

Nejvyšší správní soud proto uzavřel, že stěžovatelé, kteří přes výzvu krajského soudu nedoložili plnou moc udělenou advokátovi pro řízení o kasační stížnosti, neodstranili vadu této kasační stížnosti a Nejvyšší správní soud ji proto odmítl (§ 37 odst. 5 s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s.).

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 29. června 2007

JUDr. Michal Mazanec

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru