Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 Afs 93/2021 - 27Usnesení NSS ze dne 07.04.2021

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo průmyslu a obchodu
MB PHARMA s.r.o.
VěcDotace, rozpočtová pravidla

přidejte vlastní popisek

8 Afs 93/2021 - 27

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Milana Podhrázkého a soudců Petra Mikeše a Jitky Zavřelové v právní věci žalobkyně: MB PHARMA, s. r. o., se sídlem Lužická 1893/9, Praha 2, zastoupená Mgr. Rostislavem Šustkem, advokátem se sídlem Pařížská 21, Praha 1, proti žalovanému: Ministerstvo průmyslu a obchodu, se sídlem Na Františku 1039/32, Praha 1, o žalobě na ochranu před nezákonným zásahem žalovaného, o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 4. 2. 2021, čj. 11 A 85/2020-48,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Městský soud v Praze v záhlaví označeným rozsudkem zakázal žalovanému, aby pokračoval v porušování práva žalobkyně spočívajícího v nevyřízení její žádosti ze dne 17. 12. 2018 o vyplacení dotačních prostředků v rozsahu 5 433 802,59 Kč, přiznaných žalobkyni na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 27. 1. 2017, čj. MPO 7793/17/61600/313 (výrok I.), a současně mu přikázal, aby uvedenou žádost žalobkyně vyřídil do třiceti dnů od právní moci tohoto rozsudku (výrok II.).

[2] Žalovaný (dále „stěžovatel“) uvedený rozsudek napadl u Nejvyššího správního soudu kasační stížností, jejíž součástí je i návrh na přiznání odkladného účinku.

[3] Nejvyšší správní soud se nejprve zabýval naplněním formálních zákonných předpokladů věcného projednání kasační stížnosti. Dospěl k závěru, že kasační stížnost byla podána opožděně.

[4] Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. kasační stížnost musí být podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout. Z § 106 odst. 4 téhož zákona pak vyplývá, že kasační stížnost se podává u Nejvyššího správního soudu; lhůta je zachována, byla-li kasační stížnost podána u soudu, který napadené rozhodnutí vydal. Podle § 40 odst. 4 s. ř. s. je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, popřípadě zvláštní poštovní licence anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit.

[5] Nejvyššímu správnímu soudu byla kasační stížnost datovaná dnem 5. 3. 2021 doručena dne 11. 3. 2021, a to pouze v listinné podobě, přičemž dle připojené obálky dané poštovní zásilky byla předána k poštovnímu doručení dne 8. 3. 2021(stejný údaj uvádí i webová služba sledování zásilek České pošty). V návaznosti na podanou kasační stížnost zaslal stěžovatel dne 11. 3. 2021 zdejšímu soudu e-mailový dotaz, v němž uvedl, že dne 5. 3. 2021 odeslal Nejvyššímu správnímu soudu doporučenou zásilku, k níž se mu zatím nevrátila doručenka, a požádal proto o prověření uvedené skutečnosti. S ohledem na výše uvedené zdejší soud přípisem ze dne 16. 3. 2021, čj. 8 Afs 93/2021-18, stěžovateli mimo jiné sdělil, že podle razítka na obálce, v níž byla kasační stížnost doručena, byla zásilka odeslána 8. 3. 2021, přičemž soud kasační stížnost stěžovatele s datem odeslání 5. 3. 2021 neeviduje. Nejvyšší správní soud stěžovatele současně mimo jiné vyzval, bude-li se chtít k uvedeným skutečnostem vyjádřit, nechť tak učiní ve lhůtě 1 týdne od doručení. Stěžovatel se ovšem v dané lhůtě (ani po jejím uplynutí) nevyjádřil.

[6] Ze spisu městského soudu, který si v dané věci vyžádal, Nejvyšší správní soud především ověřil, že napadený rozsudek byl stěžovateli doručen dne 19. 2. 2021 (shodné datum doručení uvádí i sám stěžovatel v kasační stížnosti). Tímto dnem (pátek 19. 2. 2021) tedy nastala podle § 40 odst. 1 s. ř. s. skutečnost určující počátek lhůty pro podání kasační stížnosti. Konec dvoutýdenní lhůty pro podání kasační stížnosti pak podle § 40 odst. 2 s. ř. s. připadl na den, který se svým pojmenováním shodoval se dnem určujícím počátek běhu lhůty, tedy na pátek 5. 3. 2021. Tento den byl posledním dnem pro včasné podání kasační stížnosti a nejpozději tohoto dne tedy musela být kasační stížnost podána u soudu anebo předána k poštovnímu doručení ve smyslu výše citovaného § 40 odst. 4 s. ř. s. Jak je však z výše uvedeného zřejmé, stěžovatel kasační stížnost předal k poštovnímu doručení až v pondělí 8. 3. 2021, kasační stížnost je tedy opožděná. Lze dodat, že z předloženého spisu městského soudu ani neplyne, že by kasační stížnost byla podána dříve k městskému soudu, který napadený rozsudek vydal.

[7] Podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. nestanoví-li tento zákon jinak, soud návrh usnesením odmítne, jestliže byl podán opožděně. Jelikož je kasační stížnost stěžovatele v nyní projednávané věci opožděná, Nejvyšší správní soud ji podle citovaného ustanovení ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl, a to aniž by rozhodoval o návrhu na přiznání odkladného účinku.

[8] O náhradě nákladů řízení soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 7. dubna 2021

Milan Podhrázký

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru