Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 Afs 83/2021 - 23Usnesení NSS ze dne 15.04.2021

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníOdvolací finanční ředitelství
ADM Olomouc s.r.o.
VěcDaně - daň z přidané hodnoty

přidejte vlastní popisek

8 Afs 83/2021-23

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Milana Podhrázkého a soudců Petra Mikeše a Jitky Zavřelové v právní věci žalobkyně: ADM Olomouc s.r.o., se sídlem Hamerská 681/50, Olomouc, zastoupená JUDr. Ing. Radkem Halíčkem, advokátem se sídlem Pobřežní 648/1, Praha 8, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 427/31, Brno, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 7. 3. 2019, čj. 9100/19/5300-22441-701296, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě – pobočka v Olomouci ze dne 10. 2. 2021, čj. 65 Af 8/2019-45,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Podanou kasační stížností se žalovaný (dále „stěžovatel“) domáhal zrušení shora označeného rozsudku Krajského soudu v Ostravě – pobočka v Olomouci (dále jen „krajský soud“), kterým krajský soud zrušil v záhlaví uvedené rozhodnutí stěžovatele. Stěžovatel tímto rozhodnutími zamítl odvolání žalobkyně a potvrdil rozhodnutí Specializovaného finančního úřadu (dále jen „správce daně“) ze dne 25. 4. 2018, čj. 73954/18/4225-21791-507770, a čj. 74162/18/4225-21791-507770, kterými správce daně doměřil žalobkyni (resp. jejímu právnímu předchůdci společnosti ADM Trading Prague s.r.o.) daň z přidané hodnoty za zdaňovací období září a říjen 2014.

[2] Nejvyšší správní soud stěžovatele usnesením ze dne 15. 3. 2021, čj. 8 Afs 83/2021-12, vyzval k doplnění důvodů blanketní kasační stížnosti ve lhůtě jednoho měsíce. Stěžovatel následně v průběhu stanovené lhůty zaslal Nejvyššímu správnímu soudu podání ze dne 7. 4. 2021 označené jako „zpětvzetí kasační stížnosti“. V něm výslovně uvedl, že bere kasační stížnost v celém rozsahu zpět a navrhuje, aby soud řízení zastavil.

[3] V souladu s dispoziční zásadou, jíž je správní soudnictví ovládáno, navrhovatel (zde stěžovatel) disponuje řízením nebo jeho předmětem, a tedy může vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl (srov. § 37 odst. 4 s. ř. s.). Podle § 47 písm. a) s. ř. s., vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět, soud usnesením řízení zastaví.

[4] Stěžovatel uvedl, že bere kasační stížnost zpět v celém rozsahu. Vzhledem k tomu, že projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, je jednoznačný a nevzbuzuje žádné pochybnosti, Nejvyšší správní soud v souladu s § 47 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. řízení o kasační stížnosti zastavil.

[5] Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže bylo řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 15. dubna 2021

Milan Podhrázký

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru