Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 Afs 83/2020 - 22Usnesení NSS ze dne 14.08.2020

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníGenerální ředitelství cel
VěcCla

přidejte vlastní popisek

8 Afs 83/2020-22

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Milana Podhrázkého a soudců Jitky Zavřelové a Michala Mazance v právní žalobce: J. Z., zastoupený JUDr. Janem Slunečkem, advokátem se sídlem Mírové náměstí 48, Louny, proti žalovanému: Generální ředitelství cel, se sídlem Budějovická 1387/7, Praha 4, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 14. 12. 2018, čj. 60743-5/2018-900000-317, o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 18. 6. 2020, čj. 62 Af 2/2019-228,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Podanou kasační stížností ze dne 3. 7. 2020 se žalovaný (dále „stěžovatel“) domáhal přezkumu v záhlaví označeného rozsudku Krajského soudu v Brně. Tímto rozsudkem krajský soud zrušil v záhlaví označené rozhodnutí žalovaného a vrátil mu věc k dalšímu řízení.

[2] Podáním ze dne 12. 8. 2020, které bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno téhož dne, vzal stěžovatel kasační stížnost zpět a navrhl, aby Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti usnesením zastavil a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

[3] V souladu s dispoziční zásadou, jíž je správní soudnictví ovládáno, navrhovatel (zde stěžovatel) disponuje řízením nebo jeho předmětem, a tedy může vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl [§ 37 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“)]. Podle § 47 písm. a) s. ř. s. platí, že vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět, soud usnesením řízení zastaví.

[4] Vzhledem k tomu, že projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, je jednoznačný a nevzbuzuje žádné pochybnosti, Nejvyšší správní soud v souladu s § 47 písm. a) s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., řízení o kasační stížnosti zastavil.

[5] O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti Nejvyšší správní soud rozhodl podle § 60 odst. 3 věty první s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s., podle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 14. srpna 2020

Milan Podhrázký

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru