Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 Afs 81/2020 - 55Usnesení NSS ze dne 18.01.2021

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníSpecializovaný finanční úřad
VěcDaně - daň z přidané hodnoty

přidejte vlastní popisek

8 Afs 81/2020 - 55

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Petra Mikeše a soudců Jitky Zavřelové a Milana Podhrázkého v právní věci žalobce: Mgr. Bc. David Vandrovec, se sídlem 4D Center-Kodaňská Business Center, Kodaňská 1441/46, Praha 10, jako insolvenční správce společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING, a.s. se sídlem Štramberská 2871/47, Ostrava, zastoupený Mgr. Karlem Somolem, advokátem se sídlem Karlovo náměstí 671/24, Praha 1, proti žalovanému: Specializovaný finanční úřad, se sídlem Nábřeží kpt. Jaroše 1000/7, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 3. 5. 2019, čj. 70867/19/4300-12711-208880, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 24. 6. 2020, čj. 9 Af 18/2019-92,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobci se vrací zaplacený soudní poplatek ve výši 4 000 Kč, který mu bude vyplacen k rukám jeho zástupce Mgr. Karla Somoly, advokáta, do třiceti dnů od právní moci tohoto usnesení z účtu Nejvyššího správního soudu.

Odůvodnění:

[1] Žalobce (dále „stěžovatel“) se kasační stížností domáhal přezkumu v záhlaví označeného rozsudku Městského soudu v Praze. Tímto rozsudkem byla zamítnuta žaloba stěžovatele proti v záhlaví označenému rozhodnutí žalovaného, kterým žalovaný zamítl námitku proti vyrozumění o převedení přeplatku na dani z přidané hodnoty.

[2] Podáním ze dne 22. 12. 2020, které bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno téhož dne, vzal stěžovatel podanou kasační stížnost v plném rozsahu zpět.

[3] V souladu s dispoziční zásadou, jíž je správní soudnictví ovládáno, navrhovatel (zde stěžovatel) disponuje řízením nebo jeho předmětem, a tedy může vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl (§ 37 odst. 4 s. ř. s.). Podle § 47 písm. a) s. ř. s. vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět, soud usnesením řízení zastaví.

[4] Vzhledem k tomu, že projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, je jednoznačný a nevzbuzuje žádné pochybnosti, Nejvyšší správní soud v souladu s § 47 písm. a) s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., řízení o kasační stížnosti zastavil.

[5] O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 3 věty první s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s., podle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

[6] V souladu s ustanovením § 10 odst. 3 věty první zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, Nejvyšší správní soud rozhodl o vrácení zaplaceného soudního poplatku sníženého o 1.000 Kč, neboť k zastavení řízení došlo před prvním jednáním ve věci. Soudní poplatek ve výši 4.000 Kč bude stěžovateli vrácen k rukám jeho zástupce ve lhůtě plynoucí z ustanovení § 10a odst. 1 zákona o soudních poplatcích.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 18. ledna 2021

Petr Mikeš

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru